Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่น 3 (Human Resource Development Intensive)
 
หลักการและเหตุผล
องค์กรยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดเวลา ทำให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบเดิม ๆ อาจจะไม่เพียงพอต่อการเติบโตขององค์กรอีกต่อไป การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงกลายเป็นส่วนสำคัญที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น  โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้ได้ถูกพัฒนาทั้งแนวคิด แนวทางและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทรงคุณค่ามากที่สุด  
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development Intensive Certificate Program) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ผู้บริหาร หัวหน้าและพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ พร้อมการทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรม ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้ไปใช้เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตและสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
3.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างแท้จริง

โครงสร้างหลักสูตร
1.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์และการวางแผน
2.การพัฒนาองค์กร
3.การสร้างความผูกพันของพนักงาน
4.การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
5.การบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน
6.การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงและการเป็นผู้นำ
7.การจัดการคนเก่งและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

1.ดร.จิราพร  พฤกษานุกุล Director, Indigo Consulting Group Co,Ltd.
2.ดร.นนทวัฒน์  สุขผล รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน
3.อาจารย์ อภิชาติ  ขันธวิธิ นักเขียนและผู้ก่อตั้งเฟสบุ๊คแฟนเพจ HR The Next Gen
4.ดร.บดี  ตรีสุคนธ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนรู้
5.อาจารย์ ดารณี  ธีรธนากร  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
6.อาจารย์ สรวุฒิ หรณพ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาฯ

โรงแรมตวันนา สุรวงศ์

6 - 24 ก.พ. 2561, อบรมวันอังคาร,พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.

18,900 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

https://goo.gl/gmDxoN

ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

02-5593638 , 022186237
ผู้เข้าชม : 372 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys