Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด:เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์
 
Marketing Research : Tools & Analysis
หลักสูตรฝึกอบรม : แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด:เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์
วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (09:00 - 16:00 น.)

หลักสูตรการทำวิจัยการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยตอบปัญหาของธุรกิจ เป็นหลักสูตรการอบรม เพื่อให้ความรู้สำหรับธุรกิจหรือหน่วยงานที่ผู้บริหารการตลาดที่ต้องการตอบปัญหาต่างๆ ทางการตลาด อาทิ การทดสอบแนวคิดและผลิตภัณฑ์ใหม่ การค้นหาความพึงพอใจลูกค้า การสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ การวัดความเข้มแข็งและตำแน่งของแบนด์ การวัดผลตอบรับจากโฆษณาและแคมเปญการตลาด ฯลฯ คำถามเหล่านี้จำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของธุรกิจ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพของกระบวนการคิดและการทำงานวิจัยทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการกำหนดปัญหาทางการตลาดที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การสร้างระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม รวมทั้งการวางแผนดำเนินการวิจัยการตลาดอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน ให้แนวทางการทำวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุติด้านวิจัยการตลาด

วัตถุประสงค์

1.ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงความสำคัญของการกำหนดปัญหา และขั้นตอนการทำวิจัยทางการตลาดตามระเบียบวิธีวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และทราบถึงเทคนิคการทำวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
2.ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนขั้นตอนการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด

++ Marketing Research Essentials เผยโจทย์ลับวิเคราะห์แนวทางวิจัยการตลาด

- เรียนรู้การกำหนดปัญหาของการทำวิจัยที่ถูกต้อง
- เริ่มต้นกรอบแนวคิดการวิจัยและระเบียบการวิจัยที่เหมาะสม
- เข้าใจถึงขั้นตอนระเบียบการวิจัย
- ความแตกต่างระหว่างเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพและเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ

++ Customer Insights Analysis with Marketing Research ค้นหา Customer Insights ด้วยเทคนิคการวิจัยการตลาด

- เข้าใจถึงพฤติกรรมลูกค้า
- เทคนิคความคิดของการวิเคราะห์ลูกค้าของเรา
- รู้ถึงแนวทางการวิเคราะห์สิ่งที่ลูกค้าคิดและต้องการ

++ When and How to Use Research Methods…วางแผนการใช้เทคนิคการวิจัยการตลาดที่เหมาะสม

- เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ข้อดี และข้อด้อย ของเทคนิคแต่ละประเภท
- Focus Group Technic การใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม การเป็นผู้นำสนทนาที่ดี รวมถึงเทคนิคการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ
- In-depth Interview Technic การใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึกให้ได้ประสิทธิผล

++ Data Analysis Key Concepts สู่ผลลัพธ์สุดท้ายด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล

- การนำข้อมูลที่ได้รับมาตอบปัญหาที่กำหนด

ศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์
อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2559 ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ จากการคัดเลือกของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2557

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 , (09:00 - 16:00 น.)

5900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_367.pdf?_=20171204114507

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146-7
อีเมล์ : public@sbdc.co.th
เว็บไซต์ : www.sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 72 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys