Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
"Digital Next 2018" เจาะลึก... เคล็ดลับเด็ดธุรกิจSMEs มัดใจผู้บริโภค ยุคดิจิทัล
 
กิจกรรม
งานสัมมนาการตลาดเชิงอภิปราย ครั้งที่ 25 โดยนักศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาด รุ่น 19A วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อสัมมนา
1. กระแสการเปลี่ยนแปลง ยุคดิจิทัล
2. ปัญหาของ SMEs ไทย ในการทำ Digital Marketing
3. กลยุทธ์ Digital Marketing ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ ด้านการทำการออนไลน์
4. กรณีศึกษาของ SMEs ที่ประสบความสำเร็จ
5. เทรนด์ ของการทำการตลาดออนไลน์ ในปี 2018 สาหรับธุรกิจ SMEs
6. สัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ การทำงานด้านการตลาดออนไลน์


เวลา                         กำหนดการ
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน 
13.30 – 13.40 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ ประธานกล่าวเปิดการสัมมนา 
13.40 – 14.40 น. Session 1 
                                ● สรุปกระแสการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัล 
                                ● นิยามความหมายของหัวข้องานสัมมนา 
                                ● นำเสนอปัญหา ของธุรกิจ SMEs ไทย ในการทำการตลาด ในยุคดิจิทัล 
                                ● นำเสนอกลยุทธ์ Digital Marketing ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ ด้านการ                                                                ทำการออนไลน์ 
                                ● กรณีศึกษาของ SMEs ที่ประสบความสำเร็จ 

14.40 – 15.00 น. Break 
15.00 – 16.00 น. Session 2 : Guest Speaker 
                                ● นำเสนอเทรนด์ ของการทาการตลาดออนไลน์ ในปี 2018 สาหรับธุรกิจ 
SMEs 
                                ● เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับแขกรับเชิญ เนื้อหาเกี่ยวกับเทรนด์/ แนวโน้มการทาการตลาดในยุค Digital 2018 และแนะนำเครื่องมือที่เหมาะสมกับธุรกิจ SMEs 
                                ● Q&A 


Google Thailand : คุณสรีน่า ดัน (Consumer Marketing)
วินเทอร์ เอเจนซี่ : กฤษฎา โรจนโสภณดิษฐ์ (หัวหน้าทีมโซเชียลมีเดีย)

ชั้น 6 อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561, 13.00-16.30 น.https://www.zipeventapp.com/e/Digital-Next-2018

กลุ่มนักศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลนักศึกษาผู้ประสานงาน

1) นางสาวยอดขวัญ จันปุ่ม                          โทร.090-9703062       E-mail : yodlwan.c@gmail.com
2) นางสาวเปรมิกา โอภาศิริโฆษิต                 โทร.081-6722743       E-mail : premika.opa@gmail.com
3) นางสาวสุภกา คล้ายคลึง                          โทร.063-3963396       E-mail : besupikau@gmail.com
ผู้เข้าชม : 293 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys