Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 
หลักการและเหตุผล
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ โดยเฉพาะการตรวจนับสินค้า Cycle count และการตรวจนับประจำปี เพื่อยืนยันจำนวนที่แท้จริงให้ถูกต้องตรงกับระบบและบัญชี แต่ก็มีหลายองค์กรยังประสบปัญหาในการตรวจนับสินค้า ซึ่งมีปัจจัยและขั้นตอนหลายอย่างที่เป็นอุปสรรค เช่นขั้นตอนการตรวจนับ การจ่ายสินค้าขณะตรวจนับ นับเสร็จช้าทำให้กระทบยอดไม่ทัน

หลักสูตร “เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ” จึงเป็นหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงขั้นตอน แนวทาง และวิธีการตรวจนับได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาด้านต่างๆ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
Ø  ทราบถึงการปฏิบัติ และระบบงานคลังสินค้า
Ø  ทราบถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการตรวจนับ Cycle count และการตรวจนับประจำปี
Ø  ทราบถึงการจัดทำ layout เพื่อเตรียมการก่อนการตรวจนับ และการจัดแบ่งทีม
Ø  ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการเตรียมเอกสารและการประสานงาน
Ø  ทราบถึงรูปแบบการนับ และปัญหาที่พบ
Ø  ทราบถึงการตรวจนับร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
Ø  ทราบถึงการตรวจนับสินค้ากรณีต่างๆ เช่น เคลม รอตรวจสอบ ขายซาก สินค้าสภาพไม่สมบูรณ์
Ø  วิธีการจัดทำเอกสารและรายงานต่างๆ
Ø  บทลงโทษกรณีที่สินค้าไม่ครบหรือสูญหาย
Ø  ทราบถึงการนำ KPI เข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ
Ø  การสื่อสารและทำงานเป็นทีมในการตรวจนับ

ระยะเวลาฝึกอบรม  :   หลักสูตร  1  วัน   (6  ชั่วโมง)

หัวข้อการฝึกอบรม
- ความสำคัญของคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า
- กระบวนการและการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า
- การจัดทำ layout ในการตรวจนับสินค้าประจำปี และจัดทำ Cycle count
- การกำหนดวันตรวจนับสินค้า ประจำปี และ cycle count
- ขั้นตอนและการเตรียมเอกสารในการทำ cycle count และผู้ร่วมตรวจนับ
- รูปแบบการตรวจนับ cycle count
Ø  นับแบบรายเดือน
Ø  นับแบบรายวัน
Ø  นับแบบรายสัปดาห์
Ø  นับสินค้าที่เคลื่อนไหวแบบเห็นจำนวนและไม่เห็นจำนวน
- การบันทึกและรายงานผลการตรวจนับ
- การกำหนดวันในการตรวจนับ
- ความสำคัญของการนับสินค้าในแต่ละช่วงเวลา
Ø  ทุก 3 เดือน
Ø  ปีละ 2 ครั้ง
Ø  ปีละ 1 ครั้ง
- ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม และเอกสารในการตรวจนับสินค้าประจำปี
- การจัดตั้งคณะกรรมการในการตรวจนับ และผู้สังเกตการณ์
- การติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
- การแบ่งทีมตรวจนับเพื่อเสร็จทันตามกำหนด
- การจัดสินค้าประเภทต่างๆ เช่น สินค้าขายซาก /สินค้ารอดำเนินการ / ทรัพย์สิน / สินค้าเคลม
- สรุปยอดการตรวจนับพร้อมขอเสนอแนะ
- แนวทางในการลงโทษและการหักเงินกรณีที่สินค้าสูญหาย
- การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจนับ

วิธีการฝึกอบรม
เน้นการฝึกอบรมโดยใช้เทคนิคผสมผสาน และจุดศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่กลุ่มของผู้เข้าร่วมสัมมนา อธิบาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาและวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง บรรยายสรุป ถาม – ตอบ

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซอย 26

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147523465&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. : 02-191-2509 Fax. : 02-903-0080 ต่อ 5283 
มือถือ : 062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com   เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 150 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys