Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Mirrors การสะท้อนที่หลากหลายสู่ภายในจิตใจตนเอง
 
การรู้จักตนเอง (self-awareness) รู้อารมณ์ของตนเอง ว่าขณะนี้เราเป็นอย่างไรจะนำไปสู่การดูแลจัดการและการแสดงออกที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งการที่จะรู้จักตนเอง รู้อารมณ์ของตนเองได้ ต้องเริ่มจากการรู้ตัว หรือการมีสติ สามารถเห็นมุมมอง ความรู้สึกนึกคิด และเข้าใจที่มาของพฤติกรรม การตัดสินใจต่างๆ ที่บ่มเพาะจากประสบการณ์ของเรา การรู้จักตนทำให้เราเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้น ซึ่งเมื่อเราตระหนักรู้ถึงปัจจัยต่างๆ อันอยู่ภายใต้ความเชื่อและประสบการณ์ของตัวเอง ก็จะทำให้เกิดการยอมรับและเข้าใจตัวเองตลอดจนผู้อื่นในสังคมได้อย่างถ่องแท้ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เชื่อมโยง และปรองดอง
เป็นเรื่องการรู้จัก เข้าใจตนเอง เป็น inner healing ที่ส่งผลต่อการคลี่คลายปัญหาต่างๆ ที่ประสบอยู่ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันด้วยความเข้าใจยิ่งขึ้น
การเข้าใจตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ ความสัมพันธ์ย่อมทำให้เราเห็นอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับตัวเองและผู้อื่น

การเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากตัวเรา
มุมมองของเรา มุมมองของผู้อื่น
การเชื่อมโยงร่างกายและจิตใจ
การเห็นและเข้าใจบริบทภายในครอบครัว
การให้อภัยตนเองและผู้อื่น

ทิพยนิภา ไกรฤกษ์ สมะลาภา
ศักดิ์ชัย ศรีวัฒนาปิติกุล
อังคณา ศุภกิจวณิชโชค

ณ บ้านไม้หอม ซอยพระราม 2 33

วันพุธที่ 13 ธันวาคม - วันพฤหัสที่ 14 ธันวาคม 2560, 9.00-16.30 น.

6000 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

https://www.facebook.com/JitAton.life/photos/a.372977583116925.1073741829.300080437073307/412046469210036/?type=3&theater

บริษัท: จิตต์อาทร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัดโทร. 096-549-8291, 063 363 9652
อีเมล์ jitaton.se@gmail.com
ผู้เข้าชม : 105 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys