Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
 
หลักการและเหตุผล
การจะเป็นหัวหน้าไม่ใช่เป็นเพียงหัวหน้างานที่มาจากการแต่งตั้งเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ แนวคิด ทักษะต่างๆ ในการบริหาร เช่น ทักษะการวางแผน และการบริหารเชิงกลยุทธ์ ต้องเข้าใจบทบาทที่ตนได้รับมอบหมาย โดยต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคน เพื่อส่งเสริมและทำงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถเดินไปสู่เป้าหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องใช้ทักษะความรู้ในเรื่องของการบริหารงานและ
การบริหารคน เพื่อทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัท ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานยุคใหม่ ให้มีความสามารถทั้งในการบริหารงาน บริหารตน บริหารคน และบริหารความคิด จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อความสำเร็จขององค์กร

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1. เพื่อทราบถึงบทบาทการเป็นหัวหน้างานที่ดี และการเป็นผู้นำยุคใหม่
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำทักษะต่างๆ นำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เรียนรู้และเข้าใจในลักษณะพฤติกรรมของคน ค้นหาจุดเด่นและสิ่งที่คาดหวังขององค์กร
4. เรียนรู้ทักษะการบริหารงาน บริหารคน บริหารความคิดในการสร้างผลสำเร็จในงาน

หัวข้อการอบรม
· บทบาทหน้าที่และภารกิจของหัวหน้างาน
· ภาวะผู้นำยุคใหม่
· ทักษะที่หัวหน้างานที่จำเป็นในการทำงาน
· การพัฒนาตนเองแบบ 360 องศา
· การวิเคราะห์ผู้ใต้บังคับบัญชา (SWOT)
· การตั้งเป้าหมายแบบ  S-M-A-R-T  GOAL
· การสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์
· การสร้างทีมงาน และการทำงานเป็นทีม
· การบริหารเวลา
· เทคนิคการสอนงานแบบ OJT
· กรณีศึกษาจากวิทยากร

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา  หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่มีความสนใจ

เทคนิคการฝึกอบรม 
· การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 60%
· กิจกรรมและ Work shop 40%

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147515949&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. : 02-191-2509 Fax.:02-903-0080 ต่อ 5283 
มือถือ : 062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com    เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 127 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys