Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการเปิดโลกยุคใหม่...กับ... “การวิจัยอนาคตการณ์” (futures research)
 
วัตถุประสงค์หลัก
2.1   เพื่อเร่งพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยไทย ในการวางแผนพัฒนาที่ใช้การวิจัยอนาคตการณ์รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ในอนาคต 
2.2 เพื่อสร้างผู้ปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ที่มุ่งไปในการมองปัญหาในอนาคต เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อวางแผนอนาคตไปในแนวทางที่พึงประสงค์ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย ให้กับสังคมไทย  


การเสวนา เรื่อง โครงการการวิจัยยุคใหม่ด้วยการวิจัยอนาคตการณ์(Futures Research)
                รุ่นที่ 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 12 ธันวาคม 2560
  ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

เวลา 8.00 –  9.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 9.00 – 9.20 น. พิธีเปิด
กล่าวรายงาน 
                                กล่าวเปิดงาน
เวลา 9.30 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง เปิดโลกยุคใหม่...กับ...“การวิจัยอนาคตการณ์” 
                               ในการรับมือกับผลกระทบโดยตรงต่อสถานการณ์ต่างๆ ในอนาคต    
โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
                                   ประธานมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
เวลา 13.00 – 14.30 น. การเสวนา เรื่อง เทคนิควิธีของการต่าง ๆ วิจัยอนาคตการณ์ที่สามารถนำมาใช้ในงาน
                                 การแก้ไขปัญหาให้สังคมไทยได้                          โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
   รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  สุขเกษม

เวลา 14.30 – 15.30 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ซักถาม
เวลา 15.30 – 16.30 น. นำเสนอผลงานของกลุ่ม
เวลา 16.30 – 17.00 น. แจกวุฒิบัตร    ปิดการฝึกอบรม
.........................................................


ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
 รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  สุขเกษม

ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยวิจัยจุฬาภรณ์

28 November, 17, 8.00-17.00

1000 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

ไม่มี

ปิยวัฒน์โอนเงินเข้าบัญชี  หมายเลข 250-2-99998-5  ออมทรัพทย์    
มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์  เพื่อพัฒนาการศึกษา ธนาคารกสิกรไทย  สาขาปทุมธานี  
                            จำนวนเงินที่ชำระ     1,000  บาท  
          
          หากชำระเรียบร้อยแล้ว กรุณาหลักฐานการชำระเงิน เมล์ไปที่ p_foundation@gmail.com     
          หรือโทร ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ : โทร. 081 823 7846 หรือ 081 813 7601 081 913 6870    
          ที่อยู่ในการติดต่อ : 407 หมู่บ้านเมืองทอง 2/3 ซอย 6 ถนนพัฒนาการ 53 แขวงสวนหลวง                           
                                  เขตสวนหลวง กทม. 10250  

ผู้เข้าชม : 136 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys