Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร “Up Date กฎหมายแรงงานใหม่ ระเบียบข้อบังคับ สำหรับการบริหารงานบุคคล”
 
หลักการและเหตุผล 
 ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก คือเรื่องของพนักงาน หรือแรงงาน ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องดูแลพนักงานเหล่านี้ตามสิทธิที่ควรจะได้รับตลอดการทำงาน โดยเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมาย ซึ่งกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องกฎหมายแรงงาน
กฎหมายแรงงาน คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง องค์การของนายจ้าง และองค์กรของลูกจ้าง รวมทั้งมาตรการที่กำหนด ให้นายจ้าง ลูกจ้างและองค์กรดังกล่าวปฏิบัติต่อกัน เพื่อให้การจ้างงาน และความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นไปโดยเหมาะสม

วัตถุประสงค์

1. Update ! กฎหมายแรงงานที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. เรียนรู้เรื่องสิทธิหน้าที่นายจ้าง และลูกจ้าง
3. เพื่อนำไปปรับใช้กฎหมายให้ถูกต้องในองค์กร
4. เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการจัดการโดยไม่ขัดกับข้อกฎหมาย
5. สามารถดำเนินการเรื่องสวัสดิการแรงงานต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับองค์กร


1. กฎหมายใหม่ ที่สำคัญและต้องทราบ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. กำหนดจ่ายค่าชดเชยเลิกจ้าง “วัยเกษียณ”
3. ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารงานบุคคลในองค์กร
4. เรื่องที่ปรับปรุงแก้ไข ยกเลิก เพิ่มเติมใน พ.ร.บ คุ้มครองแรงงาน
5. เจตนารมณ์และลักษณะของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
6. สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง
7. สวัสดิการแรงงานและสวัสดิการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
8. ส่วนสำคัญเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
9. การเขียนระเบียบข้อบังคับในการทำงาน
10. ลากิจ ลาตรวจครรภ์
11. ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา
12. ค่าทำงานในวันหยุด
13. เวลาพัก วันหยุด วันลา
14. การดำเนินการ ทางวินัย  พักงาน เลิกจ้าง 
15. การจ้างแรงงานหญิงและเด็ก 
16. การจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง การบอกกล่าวล่วงหน้า
17. นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างกรณีใดบ้าง
18. การบอกเลิกสัญญา
19. ข้อยกเว้น “ไม่ต้องบอกกล่าว”

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
      พนักงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน ผู้จัดการ บุคคลที่สนใจ 

วันที่  30  ต.ค  2560  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร 
อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานฝ่ายนายจ้าง และอุปนายกสมาคมการบริหารงานบุคคล
Prime Hotel Central Station Bangkok (MRT หัวลำโพง)
ลูกค้าทั่วไป 4,000 บาท สมาชิก 3,600 บาทอาจารย์พิชิต สุจริตจันทร 

Prime Hotel Central Station Bangkok (MRT หัวลำโพง)

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560, 09.00-16.00 น.

4,000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

https://drive.google.com/open?id=0B_vvAZ9OLmfsTTF2NzJUa3VwQzA

พิชามญชุ์

บริษัท สัมมนา เซ็นเตอร์ จำกัด

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150
ผู้เข้าชม : 111 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys