Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร“เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR มือใหม่”
 
หลักการและเหตุผล

การใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์กร นั่นคือบุคคลที่ทำงานทั้งกรณีที่ทำงานรวมกันและกรณีที่ทำงานคนเดียวเพื่อบรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปตามเวลาและสถานการณ์ จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ในธุรกิจหลากหลายประเภทและขนาดจึงมีแผนกหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ ซึ่งขนาดของแผนกหรือหน่วยงานนั้น จะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจเองรวมถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ด้วยว่าสำคัญยิ่งยวดมากน้อยเพียงใด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทั้งทฤษฎีในเชิงวิชาการและแบบปฏิบัติในธุรกิจที่ศึกษาวิธีการบริหารแรงงานทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเรียนรู้ระบบการทำงานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. เพื่อเข้าใจบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบตนเอง
3. เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสามารถทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเป็นระบบ
5. เพื่อสามารถจัดการและบริหารคนได้ตรงตามเป้าหมายองค์กร


• การสรรหาคัดเลือกบุคลากร (Recruitment) 
        กระบวนการสำคัญของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
• การบริหารค่าจ้างสวัสดิการ (Salary and Welfare)
        ศึกษาแนวโน้มการบริหารสวัสดิการ การแข่งขันในภาคธุรกิจ  
        ว่าจ้างกันอย่างไร
• การบริหารแรงงานสัมพันธ์
        ความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานบุคคล
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
• หลักการบริหารงานบริหารคน
• บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
• การพัฒนาบุคลากร แนวทางการหาความต้องการในการฝึกอบรม 
• การจัดเก็บเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นของหน่วยงานบุคคล 

วิทยากร : อ.พิชิต สุจริตจันทร์
วันที่  23/11/2017  (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
สถานที่ : Prime Hotel Central Station Bangkok (MRT หัวลำโพง)
อัตราค่าสัมมนาทั่วไป 3,800  สมาชิก 3,500 

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150
วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์
เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867


อ.พิชิต สุจริตจันทร์

Prime Hotel Central Station Bangkok (MRT หัวลำโพง)

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560, 09.00 – 16.00

3,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

https://drive.google.com/file/d/0B8X6tc3IUE9NZGNVLTU3RUdrTjg/view

พิชามญชุ์

บริษัท สัมมนา เซ็นเตอร์ จำกัด

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150
ผู้เข้าชม : 105 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys