Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Competency : การจัดทำระบบสมรรถนะเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 
สมรรถนะ (Competency) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร การสร้างระบบการพัฒนาตามสมรรถนะ (Competency) นอกเหนือจะเป็นการพัฒนาบุคลากรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามลักษณะงานและอาชีพแล้ว ยังจะสามารถลดความสูญเสียในการจัดฝึกอบรมหรือพัฒนาที่ไม่จำเป็นออกไปได้อีกด้วย นอกเหนือไปกล่าวนั้น สมรรถนะ (Competency) ยังเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน (Recruitment base competency) การพัฒนาสายอาชีพ (Career Path) แผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หรือแม้กระทั่งแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เป็นต้น
ซึ่งในระบบ Competency หรือสมรรถนะ จะเป็นการพัฒนาเริ่มต้นจากองค์ความรู้และในการพัฒนาบุคลากรให้มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ โดยทำให้เกิดความเข้าใจในองค์ประกอบของ Competency คือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) คุณลักษณะ (Attitudes) เช่น อุปนิสัย (Trait) การรับรู้ตนเอง (Self image) และแรงจูงใจ (Motive) ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมหลักที่ตรงตามลักษณะงานและอาชีพ ทำให้ปฏิบัติงานได้อย่างดีเลิศมากยิ่งขึ้น 
ปัจจุบันจึงมีการเริ่มนำระบบ Competency เข้ามาใช้เป็นเครื่องในการพัฒนาบุคลากร แต่หากผู้บริหารของแต่ละฝ่าย ขาดความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้อง และขาดทักษะในการประเมินผลที่ยุติธรรมและแม่นยำ Competency ก็ไม่ต่างอะไรกับระบบที่สร้างความยุ่งยากให้กับการดำเนินงานขององค์กรและผู้บริหารเอง  

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการจัดทำระบบสมรรถนะ (Competency) และสามารถจัดทำระบบขึ้นมาได้จริง
2. เพื่อผู้เข้าอบรมในระดับผู้บริหาร/ผู้จัดการ/หัวหน้างาน เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการสร้างและประเมินผลสมรรถนะ (Competency) รวมถึงสามารถค้นหาช่องว่างความสามารถ (Competency GAP) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเที่ยงตรง 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเอา Competency ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องต่างๆ เช่น การสรรหาบุคลากร, การพัฒนาบุคลากรเพื่อการขึ้นตำแหน่ง, การสร้างและวางแผนสืบทอดตำแหน่ง เป็นต้น
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจที่ตรงกันและพร้อมที่จะสร้างวัฒนธรรมแห่งสมรรถนะให้เกิดขึ้นในองค์กร

1. ความหมายและความสำคัญของสมรรถนะ (Competency)
o กรอบแนวคิดของ Competency
o ความหมายของสมรรถนะ (Competency)
o องค์ประกอบของระบบสมรรถนะ (Competency)
o ประเภทของสมรรถนะ (Competency)
o ระดับของ Competency
o คุณลักษณะพื้นฐานที่ต้องการ
o บทบาทและหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
2. ความจำเป็นและประโยชน์ของสมรรถนะ (Competency) กับการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)
3. ขั้นตอนการสร้าง Competency เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กร
o การวิเคราะห์เป้าหมายขององค์กรเพื่อจัดทำเป็นสมรรถนะองค์กร  (Core Competency) โดยการทำ Competency Chart
o การแยกแยะกลุ่มงาน (Job Family)
o กำหนดสมรรถนะในงาน (Job Competency: Function/Managerial) 
o กำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่ง (Position Competency)
4. การจัดทำคู่มือ (Competency Dictionary) 
o การกำหนดคำนิยาม, ค่าคะแนนคาดหวัง
o วิธีการคำนวณช่องว่าง (GAP)
o Competency Profile
5. การประเมินผลและปิดช่องว่างสมรรถนะ (Competency GAP)
6. เทคนิคในการประเมินให้คะแนน Competency และการเชื่อมโยงกับการพัฒนาในการจัดฝึกอบรม
7. เทคนิคการจัดทำตารางความสามารถ (Skills Matrix) สำหรับพนักงานระดับ Worker/ Operation

Workshop : จำนวน 2 หัวข้อ
1. การจัดทำและออกแบบสมรรถนะ (Competency) ของแต่ละส่วนงาน/แผนก/ฝ่าย เพื่อนไปใช้งานได้จริง 
2. Workshop : ฝึกจัดทำ Skills Matrix 

อาจารย์สันติทัต ไพใหม่
โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง,โค้ชผู้บริหารและธุรกิจ, วิทยากรนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ,ที่ปรึกษาด้าน HROD และอุตสาหกรรม
ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทรนนิ่งแอนด์โค้ชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรบริษัทเอกชน

รูปแบบการสัมมนา: Coaching (Explain, Ask, Involve and Recognize) บรรยายแนวคิดและทฤษฎี, Workshop, กิจกรรม Motivation และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

โรงแรมใกล้ BTS, MRT ในเขตกรุงเทพฯ

วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561, 09.00-16.00 น.

6500 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

https://goo.gl/forms/RHaHeWP9TYSK3REo1

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

ติดต่อสอบถามโทร. 0899624565 
อีเมล์ cs@happyheregroup.com 
เว็บไซด์ www.happyheregroup.com 
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/RHaHeWP9TYSK3REo1
ผู้เข้าชม : 210 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys