Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สื่อสารดี มีชัย ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
 
หลักการและเหตุผล
การสื่อสารที่ดีมีประสิทธิผลสูงถือเป็นความสำคัญสูงสุดของผู้บริหารทุกระดับ เนื่องจากในแต่ละวัน ต้องมีการสื่อสารเป็นองค์ประกอบสำคัญไม่ว่าจะเป็นการประชุม การประสานงาน การสั่งงาน การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การทำงานเป็นทีมร่วมกัน ฯลฯ การสื่อสารที่ดี มีความจริงใจเพื่อให้ได้ทั้งใจและได้ผลงานที่ดี นั้นเป็นทักษะที่ฝึกฝนกันได้ หากมีความตั้งใจจริงและพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ส่วนเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ก็คือ การฝึกวิธีการคิดบวก และฝึกภาคปฏิบัติการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จ
          
หลักสูตร “สื่อสารดี มีชัย ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน” นี้ได้บรรจุกระบวนการเรียนรู้ ฝึกฝนที่จะทำให้ท่านได้คำตอบเพื่อการสื่อสารที่ดีนำกลับไปใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขและความสำเร็จร่วมกัน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิผลสูงเพื่อใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และแปลความลักษณะทางภาษากายที่บ่งบอกถึงความในใจของผู้สนทนา
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบวิธีการตอบสนองผู้ร่วมสนทนาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน และทำงานร่วมกันได้ อย่างมีความสุขและความสำเร็จร่วมกัน

หัวข้อฝึกอบรม
1. ความสำคัญของการสื่อสารในทีมงาน
2. กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิผลสูง
3. ภาษากาย ภาษาใจ
4. ทักษะการตีความและการตอบกลับเพื่อความเข้าใจที่ดี
5. ฝึกภาคปฏิบัติการตัดสินใจในสถานการณ์เพื่อการสื่อสารที่ดี มีชัย ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน

วิธีการฝึกอบรม   บรรยาย  และฝึกภาคปฏิบัติ

อาจารย์ปิยนุช  บุญประคอง

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท ซอย 26

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147514532&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร:02-191-2509 มือถือ:062-315-5283,081-847-6341  โทรสาร:02-903-0080 ต่อ 5283
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com    เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 142 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys