Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
How to Achieve selling target. พัฒนาตนเองอย่างไรให้สามารถทำยอดขายได้ทะลุเป้า
 
หลักการและเหตุผล
ในการขายสินค้าให้ได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความสัมพันธ์ของ 3 สิ่งคือ สินค้า ลูกค้า และผู้ขาย หากทั้ง 3 สิ่งสัมพันธ์กัน ยังไงก็ขายของได้ แต่อุปสรรคในการขายส่วนใหญ่มักจะมาจากผู้ขายเองที่ยังมีความเข้าใจที่ไม่เพียงพอเกี่ยวกับ จุดขายของผลิตภัณฑ์ หลายองค์กรมักจะพบว่า พนักงานขาย เข้าใจ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ แต่ไม่สามารถเชื่อมโยงเข้าหาจุดขายของผลิตภัณฑ์ได้ส่งผลให้การนำเสนอสินค้าไม่ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าทำให้ให้โอกาสในการขายน้อยลง และอีกปัญหาหนึ่งคือ พนักงานขายบางท่านยังมองภาพกลุ่มลูกค้าของตนเองไม่ออก จึงไม่สามารถหากลุ่มลูกค้าใหม่ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้การขยายฐานลูกค้าถูกจำกัดไปด้วย ดังนั้นการพัฒนาตนเองของพนักงานขายให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติของงานขายจึงเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเราเชื่อว่าการขายสินค้าด้วยความเข้าใจ จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการขายและเมื่อเกิดความรู้สึกที่ดีแล้วจะส่งผลให้การทำงานขายมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. ผู้เข้าอบรมสามารถ อธิบายจุดขายของสินค้าของท่านได้
2. ผู้เข้าอบรมสามารถ หาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของได้อย่างเป็นขั้นตอน
3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเสนอสินค้าได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่สินค้ากำหนด
4. ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการขายและการบริการหลังการขายได้

หัวข้อการอบรม
1. ปลุกสัญชาตญาณนักขายในตัวคุณ
2. วิเคราะห์อุปสรรคในการขายและแนวทางแก้ไข
3. 3 สิ่งที่ควรรู้ในงานขาย
4. รู้จักจุดขายของตนเอง
5. วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าของบริษัท
6. Professional Selling Step
7. การวางแผนติดตามผลการขายและบริการหลังการขาย

รูปแบบการอบรมและข้อจำกัดในการอบรม
เน้นการใช้ประสบการณ์ในการทำงานและประสบการณ์ชีวิตของผู้เข้าอบรม ผนวกเข้ากับเนื้อหาวิชาที่เป็นภาคทฤษฎี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์คือการนำทฤษฎีที่ได้รับไปใช้จริงในสถานการณ์ที่พบ ทฤษฎีหรือ Model ที่ใช้ในการอบรมเป็นรูปแบบ Model ง่ายๆ สะดวกต่อการจดจำและนำไปใช้ การอบรมนั้นเป็นเพียงการให้ความรู้เพื่อความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ และสามารถฝึกฝนได้ในเบื้องต้น วิทยากรทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้เท่านั้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง หากจะให้ได้ผลที่ดีเลิศจำเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนจากองค์กรในการติดตามความเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมควบคู่กันไปด้วย

อาจารย์เอกภูมิ  ฉัตรบูรพาชัย

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท ซ. 26

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147514462&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. : 02-191-2509 Fax. : 02-903-0080 ต่อ 5283 
มือถือ : 062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com   เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 112 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys