Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ศาสตร์และศิลปะการบริหารการประชุมแบบครบวงจร
 
การบริหารธุรกิจองค์กรยุคใหม่ที่มีการแข่งขันที่เข้มข้น  ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินทุน กลยุทธ์ ตลอดจนมาตรการต่างๆ ในการแข่งขัน ตลอดจนต้นทุนด้านศักยภาพของบุคลากรผู้บริหารในองค์กรทุกระดับร่วมกัน  บนความเป็นจริงของความสำเร็จ หรือการประสบพบปัญหาขณะดำเนินงานจากหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนหรือไม่ก็ตาม เครื่องมือหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือสากลประกอบการบริหารงานของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรแบบ Team Work ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ประสบความสำเร็จหรือมีปัญหาใดๆ ก็ตาม คือ “การจัดประชุม”
         
ดังนั้น “การจัดประชุมที่เกิดผล”  แต่ละครั้ง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ความเข้าใจของกลุ่มบุคคลที่มีหน้ามีรับผิดชอบประสิทธิผลร่วมกัน ด้วยความพร้อมของศักยภาพในการบริหารการประชุมอย่างครบวงจร เช่น ด้านวัตถุประสงค์ ด้านการเตรียมและจัดด้านการเข้าร่วมประชุม ตลอดจนด้านอุปกรณ์ เป็นต้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  และ หลักการ ในการบริหารการประชุม
2 เพื่อพัฒนาทักษะกลุ่มบุคคลทักษะด้านการสื่อสาร ด้วยศักยภาพ นักคิด นักพูด และ นักฟัง
3 เพื่อการใช้เทคนิคการบริหารการประชุมแบบ Team Work
4. เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ความเข้าใจ ความรู้ในการประเมินสถานการณ์การประชุมที่สอดคล้องกับรูปแบบองค์กร

สิ่งที่จะได้รับ  :
1. เข้าใจความหมายและความสำคัญของการประชุมที่เกิดผลอย่างชัดเจน
2. การบริหารการประชุมอย่างครบวงจร
3. กลุ่มบุคคลผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนมารยาทสากลที่ต้องใช้
4. แนวทางในการแก้ไขปัญหามาตรฐานที่พบในการประชุม
5. เสริมสร้างประสบการณ์จาก “แบบทดสอบ” และ “กรณีศึกษา”  ในขณะอบรม
6. นำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างมั่นใจในตนเอง 

หัวข้อการสัมมนา
1. การเสริมสร้างความเข้าใจ
   - ความหมาย / ความสำคัญ / ประเภท
   - องค์ประกอบของกลุ่มบุคคล
   - 5 วงจรประสิทธิภาพการประชุม
   - บทบาทหน้าที่กลุ่มบุคคล
2. เทคนิคการจดบันทึก
3. รูปแบบ และหลักการการเขียนรายงาน
4. การประชุมที่เกิดผล
5. สรุป  “กลยุทธ์มาตรฐาน”
6. Case  Study  -  โดยการฝึกปฏิบัติกลุ่ม
7. นำเสนอผลงานกลุ่ม และ การ วิเคราะห์
8. ประเมินผลงานกลุ่ม
- เฉลย / คำถาม – คำตอบ

อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท ซอย 26

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147510196&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. : 02-191-2509 Fax. : 02-903-0080 ต่อ 5283 
มือถือ : 062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com   เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 147 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys