Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Work x 3 พิชิตงานสู่ความสำเร็จ
 
จากปัญหาทางด้านเพิ่มผลงานหรือผลผลิตไม่ทันเวลาตามที่กำหนด งานช้าไม่ทันตามนโยบายขององค์ที่วางไว้ อันมารวมถึงความเสียหายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นผลกำไร เครดิตต่อลูกค้า ภาพลักษณ์ขององค์กรที่เสียไปและต้องมีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอีก สิ่งเหล่าที่เกิดขึ้นเกิดมีปัจจัยมาจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าเรื่องทัศนคติ ความคิด เทคนิค ความรู้ในงาน อุปกรณ์เครื่องมือ และอื่นๆ อีกมากมายที่ทำให้เราทำงานไม่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

หลักสูตร  Work  x3 พิชิตงานสู่ความสำเร็จ เล็งเห็นปัญหาต่างๆ จึงได้จัดการรวบรวม ความรู้ เทคนิค และหลักคิดต่างๆ มาเพื่อตอบสนองในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลถึงประสิทธิผลในการเวลามีขีดจำกัด

เป้าหมายหลักสูตร
1. เพิ่มความรู้ในการทำงานในเป็นมืออาชีพ ก้าวสู่ผลงานให้ทันเวลา
2. ปรับทัศนคติ เพิ่มแรงใจ มุมมอง ในการทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ
3. ปลูกฝังวัฒนธรรม การทำงานให้ทันต่อสมัย และทันต่อเวลาที่กำหนด
4. เพิ่มเทคนิค และทักษะการทำงานให้มีมาตรฐาน เป็นแนวทางสู่งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  พนักงานทั่วไป หัวหน้างาน

หัวข้อหลักสูตร
- ปรับกรอบความคิดในการทำงาน
- ความสำคัญของเวลา
- ปัญหาที่ทำงานงานล่าช้า
- สาเหตุแห่งการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ
- เตรียมความพร้อม ปรับความเข้าใจในบทบาท
- 7 ที่ต้องรู้ก่อนทำงาน
- 5 พลังแห่งความสำเร็จ
- การทำงานด้วยหัวใจ สู่ การทำงานเชิงรุก
- 21 เทคนิค Work  x3
- กิจกรรม ประกอบการอบรม

วิธีการดำเนินการ
เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าเป็นกิจกรรมกลุ่ม  การระดมสมอง  การฟังการบรรยาย  และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนา รวมถึงการมีภาพตัวอย่างประกอบ

อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท ซอย 26

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147510192&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. : 02-191-2509 Fax. : 02-903-0080 ต่อ 5283 
มือถือ : 062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com   เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 158 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys