Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Mirrors การสะท้อนที่หลากหลายสู่ภายในจิตใจตนเอง
 
เป็นเรื่องการรู้จัก เข้าใจตนเอง เป็น inner healing ที่ส่งผลต่อการคลี่คลายปัญหาต่างๆ ที่ประสบอยู่ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันด้วยความเข้าใจยิ่งขึ้น

การรู้จักตนเอง (self-awareness) รู้อารมณ์ของตนเอง ว่าขณะนี้เราเป็นอย่างไรจะนำไปสู่การดูแลจัดการและการแสดงออกที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งการที่จะรู้จักตนเอง รู้อารมณ์ของตนเองได้ ต้องเริ่มจากการรู้ตัว หรือการมีสติ สามารถเห็นมุมมอง ความรู้สึกนึกคิด และเข้าใจที่มาของพฤติกรรม การตัดสินใจต่างๆ ที่บ่มเพาะจากประสบการณ์ของเรา การรู้จักตนทำให้เราเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้น ซึ่งเมื่อเราตระหนักรู้ถึงปัจจัยต่างๆ อันอยู่ภายใต้ความเชื่อและประสบการณ์ของตัวเอง ก็จะทำให้เกิดการยอมรับและเข้าใจตัวเองตลอดจนผู้อื่นในสังคมได้อย่างถ่องแท้ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เชื่อมโยง และปรองดอง

หัวข้ออบรมสัมมนา
การเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากตัวเรา
มุมมองของเรา มุมมองของผู้อื่น
การเชื่อมโยงร่างกายและจิตใจ
การเห็นและเข้าใจบริบทภายในครอบครัว
การให้อภัยตนเองและผู้อื่น

วันเสาร์ที่ 11 ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-16.30 น.

กำหนดการ
วันแรก สะท้อนตัวเองจากหลากหลายมุม เช่น ความพร้อมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงจากตัวเรา มุมมองของเรา/มุมมองของผู้อื่น ตลอดจนวิธีการที่ฉันคิด ทำ และเป็น โดยรับรู้เชื่อมโยงร่างกายและจิตใจ
วันที่สอง สะท้อนเพื่อเข้าใจตัวเองและความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นผ่านบริบทของครอบครัว

ทิพยนิภา ไกรฤกษ์ สมะลาภา
ศักดิ์ชัย ศรีวัฒนาปิติกุล
อังคณา ศุภกิจวณิชโชค

ณ อาคาร N.14 Space สถานี MRT สุทธิสาร ประตู 1

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560, เวลา 9.00-16.30 น.

6000 บาท สมัครก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2560 พิเศษเพียง 5,400 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)บริษัท: จิตต์อาทร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัดโทรศัพท์ : 096-549-8291
อีเมล์: jitation.se@gmail.com
ผู้เข้าชม : 126 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys