Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
กิจกรรม "Talent Mobility Fair 2017"
 
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการจัดกิจกรรม "Talent Mobility Fair 2017" วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

วัตถุประสงค์ของงาน : เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่างศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility รวมถึงหน่วยงานร่วมดำเนินการอื่นๆ ทั้งจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษา กับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม

..........................................................................
สมัครเข้าร่วมงานผ่าน Link ดังต่อไปนี้
 https://goo.gl/forms/y8mmxLVrfOj9CueH2
..........................................................................
สำหรับผู้ประกอบการที่มีปัญหาด้านกระบวนการผลิต หรือ การวิจัยพัฒนาในบริษัท สามารถแจ้งโจทย์พร้อมข้อมูลโดยสังเขปมาได้ในแบบฟอร์มการสมัคร ทั้งนี้เพื่อให้ทีมงานดำเนินการสรรหานักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับโจทย์ของท่าน ร่วมพูดคุยและแสวงหาความร่วมมือภายในงาน

สมัครโจทย์วิจัยเพื่อเข้าร่วมการ Matching กับนักวิจัยภายในงาน ผ่าน Link ดังต่อไปนี้
 https://goo.gl/forms/2Wazq6UqBnhXV4si2
..........................................................................

8:30 – 9:30   ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

9:30 – 10:00 ฉายวีดีทัศน์แสดงข้อมูลความก้าวหน้าโครงการ Talent Mobility 

10:00 - 10:15 กล่าวรายงาน โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
                เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
                นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

10:15 – 11:00 กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
                เทคโนโลยีกับการพัฒนากำลังคนสู่ Thailand 4.0” 
                โดย นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
                เทคโนโลยี 

11:00 – 11:15 พิธีมอบรางวัลให้กับศูนย์อำนวยความสะดวก/หน่วยงานร่วมดำเนินการ 
                Talent Mobility รวมถึงผู้ประกอบการที่มีผลงานดีเด่น 
                โดย นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
                เทคโนโลยี

11:15 - 11:45 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์
                สื่อมวลชน พร้อมด้วยผู้บริหาร สวทน. สกอ. สวทช. สกว.และ ส.อ.ท. 
                และเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน

11:15 – 12:30 เสวนาเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของภาคเอกชนด้วยระบบสนับสนุน
                จากภาครัฐ”

12:30 – 13:30 รับประทานอาหารกลางวัน

13:30 – 14:30 บรรยายพิเศษเรื่อง “รูปแบบการสนับสนุนและบริการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์
                นวัตกรรม”

14:30– 14:45 รับประทานอาหารว่าง

14:45 - 16:00 เสวนาเรื่อง: “Build up SMEs เพิ่มขีดความสามารถด้าน R&D รองรับ 
                Disruptive Change” โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560, 08.30-16.00https://mail.google.com/mail/u/2/?ui=2&ik=c2a6f897d1&view=fimg&th=15e4ae090379a380&attid=0.0.1&disp=emb&realattid=ii_15e27b3c8e0fdcd5&attbid=ANGjdJ9w2rD3QXxq0-gApke71FOpkS1Wyo3bk2rCQaBG6U65Io_dI9y_pig

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยพัฒนาและสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย www.rdi.or.th ; www.fti.or.th
โทรศัพท์ 0-2345-1236 
ติดตามข้อมูลต่างได้ที่เพจสถาบันฯ https://www.facebook.com/rdi.fti/

ผู้เข้าชม : 274 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys