Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การจัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร (Training Roadmap)
 
       ทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรหรือหน่วยงานให้มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในปัจจุบันองค์กรต่างๆ มีการบริหารงานที่หลากหลายและมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยแบ่งออกเป็นสายงาน ฝ่าย แผนก ตามลำดับ ซึ่งงานในแต่ละส่วนล้วน มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นส่วนช่วยทำให้องค์กรมีความเข้มแข็ง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารสายงาน และหัวหน้างานส่วนงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน ต้องมี บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สร้างความเข็มแข็งและทำให้องค์กรประสบความสำเร็จต่อไป
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรจึงกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร (Training Roadmap) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาบุคลากรในยุคประชาคมอาเซียนและเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงขั้นตอน กระบวนการจัดทำแผน และจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรได้


การจัดทำ Training Roadmap 
     -  ข้อมูลที่ควรทราบก่อนทำ Training Roadmap
     -  ทำไมองค์กรต้องทำ Training Roadmap
     -  ลักษณะของ Training Roadmap ที่ดี
     -  ใครที่เกี่ยวข้องกับการทำ Training Roadmap
     -  กระบวนการจัดทำ Training Roadmap
     -  การหาความจำเป็นในการอบรมพัฒนาบุคลากรในองค์กร (Training Need) 
     -  การออกแบบและกำหนดเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap)
     -  กระบวนการจัดทำ Training Roadmap (ต่อ)
     -  การเขียนแผนงานฝึกอบรม
     -  การเขียนโครงการฝึกอบรม
     -  Workshop  


คุณจารุนันท์  อิทธิอาวัชกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายทรัพยากรบุคคล  กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด


ห้องประชุมนิคม จันทรวิทุร ชั้น 7 ตึกเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

วันที่ 15 -16 พฤศจิกายน 2560, 09.00 - 16.00 น.

5,000 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.hri.tu.ac.th/download/paper%20calender/register-2560.pdf

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       สนใจสมัครได้ที่ งานบริการวิชาการ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200  โทรศัพท์  02 613 3303 โทรสาร 02 226 5324 Email : hritu.training1@gmail.com โอนค่าลงทะเบียนผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – ท่าพระจันทร์ บัญชีเลขที่ 155-2-05250-6 ชื่อบัญชี โครงการฝึกอบรมสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้วกรุณาส่งหลักฐานทางการเงินพร้อมใบสมัครให้ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วย
ผู้เข้าชม : 230 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys