Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
“การจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” (Individual Development Plan- IDP)
 
“บุคลากร” เป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กรและเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถดำเนินกิจการตาม  
        วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ที่กำหนดไว้  ดังนั้น การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญเนื่องจากองค์กรใดมีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล จะทำให้องค์กรได้ทราบถึงจุดอ่อน (weakness) และจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากร องค์กรต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของบุคลากรแต่ละคนให้หมดไป ที่สำคัญยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรเหล่านั้นให้สูงขึ้น (High Performance) ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage)  และองค์กรประสบความสำเร็จ  อีกทั้งบุคลากรเหล่านี้ยังมีส่วนช่วยสร้างแบรนด์ให้กับองค์กร (Corporate Branding) อีกทางหนึ่งด้วย      
  สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” (Individual Development Plan- IDP) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทาง กระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล สามารถวิเคราะห์  จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กรตนเอง และผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องของความรู้และการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลการจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล และสามารถเขียนแผนพัฒนารายบุคคลได้


วันที่ 1  IDP Outlook
• ทำไมจึงต้องทำแผนพัฒนารายบุคคล
• ความหมาย วัตถุประสงค์  ความสำคัญ และประโยชน์ของแผนการพัฒนารายบุคคล 
• บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำแผนพัฒนารายบุคคล
• ขั้นตอนการทำแผนการพัฒนารายบุคคล   
วันที่ 2    Workshop & Present
• ตัวอย่างของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
• Workshop : ทำแผนพัฒนารายบุคคล
• นำเสนอแผนพัฒนารายบุคคล/ข้อเสนอแนะ


ดร.ศิริลักษณ์  เมฆสังข์  ที่ปรึกษาอิสระด้านทรัพยากรมนุษย์ (วิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

ณ ห้องประชุมนิคม จันทรวิทุร ชั้น 7 ตึกเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

วันที่ 18 -19 ตุลาคม 2560, 09.00 - 16.00 น.

5,000 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.hri.tu.ac.th/download/paper%20calender/register-2560.pdf

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สนใจสมัครได้ที่ งานบริการวิชาการ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200  โทรศัพท์ 02 613 3303 โทรสาร 02 226 5324 Email : hritu.training1@gmail.com โอนค่าลงทะเบียนผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – ท่าพระจันทร์ บัญชีเลขที่ 155-2-05250-6 ชื่อบัญชี โครงการฝึกอบรมสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้วกรุณาส่งหลักฐานทางการเงินพร้อมใบสมัครให้ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วย
ผู้เข้าชม : 211 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys