Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
“ความก้าวหน้าของการสรรหายุค 4.0: แหล่งและวิธีการคัดเลือก”
 
       ในยุคที่มีการแข่งขันสูงเช่นปัจจุบัน การสรรหา คัดเลือกบุคลากรใหม่เข้ามาทำงานเป็นกระบวนการที่สำคัญ  หากองค์กรสรรหาคนเก่ง (Talented People) ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะตรงกับงานและวัฒนธรรมองค์กรเข้ามาทำงาน จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์กรมีความเข็มแข็ง และเปรียบเสมือนเป็นทางลัดที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ  วิธีการได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพเหล่านี้ต้องอาศัยบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่ทำหน้าที่ในการสรรหา (Recruitment) การคัดเลือก(Selection) ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการสรรหาคัดเลือก “คน” โดยการคัดเลือกคนที่ว่านี้ไม่เพียงแค่มองด้านความรู้ความสามารถ เนื่องจากการทำงานในแต่ละหน้าที่ ต้องอาศัยทักษะที่จำเป็นที่แตกต่างกัน ดังนั้นการสรรหาคัดเลือกจึงไม่มีสูตร หรือวิธีการที่ตายตัว แต่ต้องมีหลักคิด วิธีการที่ใช้เฟ้นหา “คน” ที่เหมาะสมกับตำแหน่งและภาระงานตามที่องค์กรต้องการ วิธีการเฟ้นหา “คน” เพื่อให้มีคุณสมบัติครอบคลุมตามความต้องการขององค์กรนั้น ส่วนใหญ่คำนึงถึงความรู้ความสามารถเป็นหลัก ตามด้วยบุคลิกภาพ ซึ่งอาจไม่เพียงพอ ปัจจุบันการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงานในองค์กรนอกจากจะใช้กระบวนการสรรหาและคัดเลือกที่เป็นมาตรฐานที่ทุกองค์กรใช้แล้ว องค์กรต้องหาวิธีการและเครื่องมือใหม่ ๆ มาใช้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค “อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง” (Internet of Things: IOT) การนำเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการสรรหาคนเก่งเข้ามาร่วมงานกับองค์กร
       ในการนี้ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จึงกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร“ความก้าวหน้าของการสรรหายุค 4.0: แหล่งและวิธีการคัดเลือก” (Fast Forward to Recruitment 4.0 : Sourcing & Selection Practices) ขึ้น โดยสถาบันฯ ได้สรรหาคณะวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงในการใช้เครื่องมือ วิธีการ เทคนิคใหม่ๆ    และใช้เทคโนโลยีในการสรรหาคัดเลือก อาทิ วิทยากรจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF), วิทยากรจากบริษัท เอพีเอ็ม กรุ๊ป โซลูชั่น จำกัด (APM Group), วิทยากรจากบริษัท Progress HR และวิทยากรจากบริษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น มาเป็นผู้ให้ความรู้ เคล็ดลับและวิธีการใหม่ๆ ในการสรรหาคัดเลือกคนเก่ง


09.00-12.00 น. 
1.  แหล่งอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสรรหา (E-Sourcing)  
2.  วิธีการคัดเลือกสมัยใหม่ (Modern Selection Tools)

12.00-13.00 น.
พักกลางวัน

13.00-16.00 น.
3.  ถอดบทเรียนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ของศูนย์การประเมิน
4.  ประสบการณ์การสรรหาคัดเลือกคนเก่ง 


- คณะวิทยากรจาก บริษัท CPF
- ผู้บริหารจากบริษัท AMP Group และบริษัท Progress HR
- ผู้บริหารด้าน HRM จากบริษัท Unilever 

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

วันศุกรที่ 15 กันยายน 2560, 09.00 - 16.00 น.

3,000 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.hri.tu.ac.th/download/paper%20calender/register-2560.pdf

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สนใจสมัครได้ที่ งานบริการวิชาการ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200  โทรศัพท์ 02 613 3303 โทรสาร 02 226 5324 Email : hritu.training1@gmail.com โอนค่าลงทะเบียนผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – ท่าพระจันทร์ บัญชีเลขที่ 155-2-05250-6 ชื่อบัญชี โครงการฝึกอบรมสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้วกรุณาส่งหลักฐานทางการเงินพร้อมใบสมัครให้ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วย
ผู้เข้าชม : 196 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys