Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
** กลยุทธ์การวางแผนและการควบคุมการผลิต **
 
การวางแผนเป็นการคิดก่อนทำด้วยการกำหนดเป้าหมายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องต่อการบรรลุต่อเป้าหมายที่กำหนดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นระบบ รวมทั้งคาดการณ์ปัญหาและหามาตรการป้องกันไว้ก่อนเริ่มดำเนินการปฏิบัติ ดังนั้นนอกจากจะได้ประสิทธิผลดังกล่าวข้างต้นแล้วยังก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้นๆ กล่าวคือ สามารถลดการสูญเสียและความสูญเปล่า ความกังวลใจ/ความเครียด เมื่อเกิดปัญหาก็สามารถวัดได้และควบคุมปัญหาให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนได้มีการกล่าวกันว่า “การควบคุมจะไม่เกิด ถ้าไม่มีการวางแผน”

วัตถุประสงค์ของการอบรม:
• เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในความสำคัญของ ขั้นตอน กระบวนการ และวิธีในการวางแผนการผลิต
• เพื่อให้สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน และองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อให้สามารถนำประสบการณ์ไปถ่ายทอด เผยแพร่ ให้สมาชิกในทีมนำไปใช้ประโยชน์ได้


• หลักการ แนวคิด ความสำคัญของการวางแผนและการควบคุมการผลิต 
   - Supply Chain Management
   - Lean Manufacturing, Lean Office
• โครงสร้างการวางแผนและควบคุมการผลิตเพื่อบรรลุอุตสาหกรรม Thailand 4.0
   - ประเภทของแผนและผู้รับผิดชอบ
   - ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการวางแผนและควบคุมการผลิต (Physical ที่เป็นพื้นฐานของ Digital และ Internet of Process)
• การวางแผนการผลิตแม่บท/แผนการผลิตปฏิบัติการและแผนกำลังการผลิต เพื่อประโยชน์สูงสุด
   - กลยุทธ์การวางแผนแบบ Forward และ Backward
   - กลยุทธ์การวางแผนการผลิตและแผนกำลังการผลิตที่มี Order on hand หรือ Sales Forecastingน้อยมาก
• กลยุทธ์การจัดกำหนดตารางการผลิตเพื่อการจัดการแบบมีส่วนร่วม
   - การจัดกำหนดตารางการผลิตตามชนิดผลิตภัณฑ์
• กลยุทธ์การควบคุมการผลิต
   - ควบคุมกระบวนการผลิตและกระบวนการควบคุมการผลิต
   - วงจรการควบคุมการผลิต

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และวิศวกร
โรงแรมแมนดาริน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560, 9.00 - 16.00 น.

(ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.vworksmart.com/images/column_1495596796/V1023-Strategic%20Production%20Planning%20%26%20Control.pdf

V Work Smart Company Limited | บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด

V Work Smart Company Limited | บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด

โปรโมชั่นพิเศษ!

✔ สมัครหลักสูตรเดียวกัน 5 ท่าน จ่ายเพียง 4 ท่าน
✔ หรือลดทันที 10% สำหรับการสมัครหลักสูตรเดียวกัน 3 ท่านขึ้นไป
✔ รับคูปองส่วนลด 500 บาท สำหรับใช้ในการสมัครครั้งต่อไป เมื่อชำระค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากรฉบับที่ 437*

________________________________________


หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

• การใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลแบบ 360 องศาอย่างประสบผลสำเร็จ (7 พฤศจิกายน 2560)
• ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (7 พฤศจิกายน 2560)
• การสร้างสรรค์บริการสู่ความเป็นเลิศเหนือความคาดหวังของลูกค้า (22 พฤศจิกายน 2560)
• แกะกลยุทธ์การทำการตลาดผ่าน Facebook ที่โดนใจลูกค้า และเพิ่มช่องทางขายด้วย Line@ (24 พฤศจิกายน 2560)
• กลยุทธ์การวางแผนและการควบคุมการผลิต (24 พฤศจิกายน 2560)
• เทคนิคการบริหารจัดการกับข้อโต้แย้งและข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความประทับใจ (7 ธันวาคม 2560)
• การจัดทำแผนการส่งเสริมการขายที่ได้ชัยชนะ (7 ธันวาคม 2560)
• สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” (13 ธันวาคม 2560)
• อัพเดทภาษีเงินได้ใหม่ตามประมวลรัษฎากร ปี 2560 (23 มกราคม 2561)
• กลยุทธ์การตลาด 4.0 และการปรับตัวขององค์กรในยุคการตลาด 4.0 (23 มกราคม 2561)
• การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (20 กุมภาพันธ์ 2561)

________________________________________

ติดต่อเรา
บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด
โทร. 02 392 8188-89 l แฟ็กซ์. 02 392 8868
info@vworksmart.com | www.vworksmart.com

ผู้เข้าชม : 146 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys