Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
** กลยุทธ์การวางแผนและการควบคุมการผลิต **
 
การวางแผนเป็นการคิดก่อนทำด้วยการกำหนดเป้าหมายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องต่อการบรรลุต่อเป้าหมายที่กำหนดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นระบบ รวมทั้งคาดการณ์ปัญหาและหามาตรการป้องกันไว้ก่อนเริ่มดำเนินการปฏิบัติ ดังนั้นนอกจากจะได้ประสิทธิผลดังกล่าวข้างต้นแล้วยังก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้นๆ กล่าวคือ สามารถลดการสูญเสียและความสูญเปล่า ความกังวลใจ/ความเครียด เมื่อเกิดปัญหาก็สามารถวัดได้และควบคุมปัญหาให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนได้มีการกล่าวกันว่า “การควบคุมจะไม่เกิด ถ้าไม่มีการวางแผน”

วัตถุประสงค์ของการอบรม:
• เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในความสำคัญของ ขั้นตอน กระบวนการ และวิธีในการวางแผนการผลิต
• เพื่อให้สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน และองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อให้สามารถนำประสบการณ์ไปถ่ายทอด เผยแพร่ ให้สมาชิกในทีมนำไปใช้ประโยชน์ได้


• หลักการ แนวคิด ความสำคัญของการวางแผนและการควบคุมการผลิต 
   - Supply Chain Management
   - Lean Manufacturing, Lean Office
• โครงสร้างการวางแผนและควบคุมการผลิตเพื่อบรรลุอุตสาหกรรม Thailand 4.0
   - ประเภทของแผนและผู้รับผิดชอบ
   - ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการวางแผนและควบคุมการผลิต (Physical ที่เป็นพื้นฐานของ Digital และ Internet of Process)
• การวางแผนการผลิตแม่บท/แผนการผลิตปฏิบัติการและแผนกำลังการผลิต เพื่อประโยชน์สูงสุด
   - กลยุทธ์การวางแผนแบบ Forward และ Backward
   - กลยุทธ์การวางแผนการผลิตและแผนกำลังการผลิตที่มี Order on hand หรือ Sales Forecastingน้อยมาก
• กลยุทธ์การจัดกำหนดตารางการผลิตเพื่อการจัดการแบบมีส่วนร่วม
   - การจัดกำหนดตารางการผลิตตามชนิดผลิตภัณฑ์
• กลยุทธ์การควบคุมการผลิต
   - ควบคุมกระบวนการผลิตและกระบวนการควบคุมการผลิต
   - วงจรการควบคุมการผลิต

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และวิศวกร
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

วันที่ 15 มีนาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

(ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.vworksmart.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=540030230

V Work Smart Company Limited | บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด

V Work Smart Company Limited | บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด

โปรโมชั่นพิเศษ!

✔ สมัครพร้อมกัน 3 ท่าน ลดทันที 10%
✔ สมัครพร้อมกัน 5 ท่านขึ้นไป ลดทันที 15%
✔ รับส่วนลดเพิ่มอีก 100 บาท เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่กำหนด

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากรฉบับที่ 437*

__________________________

หลักสูตรอบรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ:
• อัพเดทภาษีเงินได้ใหม่ตามประมวลรัษฎากร ปี 2560 | 23 มกราคม 2561
• กลยุทธ์การตลาด 4.0 และการปรับตัวขององค์กรในยุคการตลาด 4.0 (รุ่น2) | 23 มกราคม 2561
• การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร | 20 กุมภาพันธ์ 2561
• แกะกลยุทธ์การทำการตลาดผ่าน Facebook ที่โดนใจลูกค้า และเพิ่มช่องทางขายด้วย Line@ | 20 กุมภาพันธ์ 2561
• ปรับโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์ใหม่ทุกมิติในยุค 4.0 เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (รุ่น2) | 27 กุมภาพันธ์ 2561
• กลยุทธ์การวางแผนและการควบคุมการผลิต | 15 มีนาคม 2561
• ผู้นำยุค 4.0 (รุ่น2) | 16 มีนาคม 2561
• เจาะพฤติกรรมนักช้อป 2018 เพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาด | 16 มีนาคม 2561
• เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่น2) | 19 เมษายน 2561
• ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (รุ่น2) | 19 เมษายน 2561
__________________________

ติดต่อเรา
บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด
โทร. 02 392 8188-89 | แฟ็กซ์. 02 392 8868
info@vworksmart.com | www.vworksmart.com

ผู้เข้าชม : 227 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys