Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
** การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ **
 
งบการเงินมีความสำคัญต่อบุคคลหลายฝ่าย เพราะงบการเงินแสดงให้เห็นถึงฐานะของกิจการ  นโยบายและผลการดำเนินงานของกิจการในอดีตและปัจจุบันว่าประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงไร  การวิเคราะห์งบการเงินทำให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของกิจการ  ทั้งยังช่วยในการควบคุมทางการเงินที่จะเตือนให้ทราบว่าฐานะของกิจการเป็นอย่างไรบ้าง  ความสามารถในการชำระหนี้สิน  สมรรถภาพในการหากำไร และสมรรถภาพในการดำเนินงาน หากธุรกิจพบปัญหาในการดำเนินงานจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที  นอกจากนี้ท่านยังสามารถนำข้อมูลในงบการเงินมาทำการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์หรือคาดการณ์ถึงผลการดำเนินงานของกิจการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งนโยบายการบริหารที่กิจการควรจะต้องปรับปรุงทั้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคต

วัตถุประสงค์ของการอบรม:
• เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการอ่านและตีความตัวเลขในงบการเงินเพื่อประโยชน์เชิงบริหาร
• เพื่อให้เห็นผลกระทบและความสัมพันธ์ของการดำเนินงานของส่วนงานต่างๆ ที่มีต่อฐานะและผลประกอบการของกิจการ
• เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวการวิเคราะห์เพื่อใช้กำหนดแผนการดำเนินงานในอนาคตที่เหมาะสม
• เพื่อให้สามารถประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ไปใช้ในงานที่รับผิดชอบ


• กิจกรรมหลักในการบริหารเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
• การบัญชีและความสำคัญของข้อมูลในการบริหารธุรกิจ
• วงจรการบัญชีและแนวคิดการบันทึกบัญชี
• งบการเงินและประเภทของงบการเงิน
• การอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบกำไรขาดทุน
• การอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบฐานะการเงิน (งบดุล)
• การอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
• การวิเคราะห์และตีความหมายด้วยวิธีอัตราส่วนทางการเงิน
   - อัตราส่วนสภาพคล่อง
   - อัตราส่วนความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
   - อัตราส่วนความสามารถในการก่อหนี้
   - อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรและสร้างผลตอบแทน
• ตัวแบบดูปองท์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:
ผู้บริหารในส่วนงานต่างๆ ผู้จัดการและหัวหน้างาน ฝ่ายการเงิน บัญชี วางแผนกลยุทธ์ พัฒนาธุรกิจ รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป
โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560, 9.00 - 16.00 น.

(ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.vworksmart.com/images/column_1495596796/V1021-Financial%20Statement%20Analysis%20for%20Decision%20Making.pdf

V Work Smart Company Limited | บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด

V Work Smart Company Limited | บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด

โปรโมชั่นพิเศษ!

✔ สมัครหลักสูตรเดียวกัน 5 ท่าน จ่ายเพียง 4 ท่าน
✔ หรือลดทันที 10% สำหรับการสมัครหลักสูตรเดียวกัน 3 ท่านขึ้นไป
✔ รับคูปองส่วนลด 500 บาท สำหรับใช้ในการสมัครครั้งต่อไป เมื่อชำระค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2560

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากรฉบับที่ 437*

________________________________________


หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

• การใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลแบบ 360 องศาอย่างประสบผลสำเร็จ (7 พฤศจิกายน 2560)
• ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (7 พฤศจิกายน 2560)
• การสร้างสรรค์บริการสู่ความเป็นเลิศเหนือความคาดหวังของลูกค้า (22 พฤศจิกายน 2560)
• แกะกลยุทธ์การทำการตลาดผ่าน Facebook ที่โดนใจลูกค้า และเพิ่มช่องทางขายด้วย Line@ (24 พฤศจิกายน 2560)
• กลยุทธ์การวางแผนและการควบคุมการผลิต (24 พฤศจิกายน 2560)
• เทคนิคการบริหารจัดการกับข้อโต้แย้งและข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความประทับใจ (7 ธันวาคม 2560)
• การจัดทำแผนการส่งเสริมการขายที่ได้ชัยชนะ (7 ธันวาคม 2560)
• สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” (13 ธันวาคม 2560)
• อัพเดทภาษีเงินได้ใหม่ตามประมวลรัษฎากร ปี 2560 (23 มกราคม 2561)
• กลยุทธ์การตลาด 4.0 และการปรับตัวขององค์กรในยุคการตลาด 4.0 (23 มกราคม 2561)
• การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (20 กุมภาพันธ์ 2561)

________________________________________

ติดต่อเรา
บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด
โทร. 02 392 8188-89 l แฟ็กซ์. 02 392 8868
info@vworksmart.com | www.vworksmart.com

ผู้เข้าชม : 161 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys