Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
** การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ **
 
งบการเงินมีความสำคัญต่อบุคคลหลายฝ่าย เพราะงบการเงินแสดงให้เห็นถึงฐานะของกิจการ  นโยบายและผลการดำเนินงานของกิจการในอดีตและปัจจุบันว่าประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงไร  การวิเคราะห์งบการเงินทำให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของกิจการ  ทั้งยังช่วยในการควบคุมทางการเงินที่จะเตือนให้ทราบว่าฐานะของกิจการเป็นอย่างไรบ้าง  ความสามารถในการชำระหนี้สิน  สมรรถภาพในการหากำไร และสมรรถภาพในการดำเนินงาน หากธุรกิจพบปัญหาในการดำเนินงานจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที  นอกจากนี้ท่านยังสามารถนำข้อมูลในงบการเงินมาทำการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์หรือคาดการณ์ถึงผลการดำเนินงานของกิจการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งนโยบายการบริหารที่กิจการควรจะต้องปรับปรุงทั้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคต

วัตถุประสงค์ของการอบรม:
• เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการอ่านและตีความตัวเลขในงบการเงินเพื่อประโยชน์เชิงบริหาร
• เพื่อให้เห็นผลกระทบและความสัมพันธ์ของการดำเนินงานของส่วนงานต่างๆ ที่มีต่อฐานะและผลประกอบการของกิจการ
• เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวการวิเคราะห์เพื่อใช้กำหนดแผนการดำเนินงานในอนาคตที่เหมาะสม
• เพื่อให้สามารถประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ไปใช้ในงานที่รับผิดชอบ


• กิจกรรมหลักในการบริหารเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
• การบัญชีและความสำคัญของข้อมูลในการบริหารธุรกิจ
• วงจรการบัญชีและแนวคิดการบันทึกบัญชี
• งบการเงินและประเภทของงบการเงิน
• การอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบกำไรขาดทุน
• การอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบฐานะการเงิน (งบดุล)
• การอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
• การวิเคราะห์และตีความหมายด้วยวิธีอัตราส่วนทางการเงิน
   - อัตราส่วนสภาพคล่อง
   - อัตราส่วนความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
   - อัตราส่วนความสามารถในการก่อหนี้
   - อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรและสร้างผลตอบแทน
• ตัวแบบดูปองท์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:
ผู้บริหารในส่วนงานต่างๆ ผู้จัดการและหัวหน้างาน ฝ่ายการเงิน บัญชี วางแผนกลยุทธ์ พัฒนาธุรกิจ รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป
โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560, 9.00 - 16.00 น.

(ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.vworksmart.com/images/column_1495596796/V1021-Financial%20Statement%20Analysis%20for%20Decision%20Making.pdf

V Work Smart Company Limited | บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด

V Work Smart Company Limited | บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด

โปรโมชั่นพิเศษ!

✔ สมัครพร้อมกัน 3 ท่าน ลดทันที 10%
✔ สมัครพร้อมกัน 5 ท่าน ลดทันที 20%
✔ รับส่วนลดเพิ่มอีก 200 บาท เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่กำหนด

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากรฉบับที่ 437*

__________________________

หลักสูตรอบรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ:
• อัพเดทภาษีเงินได้ใหม่ตามประมวลรัษฎากร ปี 2560 | 23 มกราคม 2561
• กลยุทธ์การตลาด 4.0 และการปรับตัวขององค์กรในยุคการตลาด 4.0 (รุ่น2) | 23 มกราคม 2561
• การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร | 20 กุมภาพันธ์ 2561
• แกะกลยุทธ์การทำการตลาดผ่าน Facebook ที่โดนใจลูกค้า และเพิ่มช่องทางขายด้วย Line@ | 20 กุมภาพันธ์ 2561
• ปรับโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์ใหม่ทุกมิติในยุค 4.0 เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (รุ่น2) | 27 กุมภาพันธ์ 2561
• กลยุทธ์การวางแผนและการควบคุมการผลิต | 15 มีนาคม 2561
• ผู้นำยุค 4.0 (รุ่น2) | 16 มีนาคม 2561
• เจาะพฤติกรรมนักช้อป 2018 เพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาด | 16 มีนาคม 2561
• เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่น2) | 19 เมษายน 2561
• ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (รุ่น2) | 19 เมษายน 2561
__________________________

ติดต่อเรา
บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด
โทร. 02 392 8188-89 | แฟ็กซ์. 02 392 8868
info@vworksmart.com | www.vworksmart.com

ผู้เข้าชม : 349 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys