Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
** การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร **
 
ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เป็นสิ่งที่สำคัญมากกับทุกองค์กร เพราะจะสามารถลดปัญหาต่างๆมากมาย ที่จะส่งผลทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการผลิตตามมามากมาย ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรสมัยใหม่จะต้องเร่งสร้างความพึงพอใจในงานให้เกิดขึ้นกับพนักงาน และสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้สร้างสรรค์ผลงานที่ดี มีคุณภาพ และบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างประสบผลสำเร็จ

วัตถุประสงค์ของการอบรม:
• เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และเทคนิคในการสร้างความพึงพอใจในงาน และความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
• สามารถวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในงาน และระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
• ปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กร 
• สามารถนำความรู้และเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ และปรับปรุงให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น


• หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน และความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
• สร้างความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กร แล้วพนักงาน/ฝ่ายงาน/องค์กรจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง
• 3 รู้ ในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร
   - Learning by activity 1:  รู้เขารู้เราแบบคิดดีคิดบวก เป็นขั้นแรกของการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร
• กระบวนการสร้างความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement Process)
   - Workshop 1: การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความพึงพอใจในงาน ด้วย Employee Engagement Visual Awakening โดยไม่ต้องใช้แบบสำรวจ
   - Workshop 2: การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรสมัยใหม่ ด้วย Employee Engagement Visual Awakening โดยไม่ต้องใช้แบบสำรวจ
• เครื่องมือในการเสริมสร้างความพึงพอใจในงาน และความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ 
   - Engagement Team เครื่องมือในการสร้างความสามัคคี 
   - Happy Workplace เครื่องมือในการสร้างมิตรภาพ 
   - Workshop 3: การวิเคราะห์กิจกรรมในการเสริมสร้างต่อความผูกพันต่อองค์กร 
   - Employee Relation: การบำบัดทุกข์-บำรุงสุข ด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร
   - Workshop 4: แนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
   - HR System 
   - Function Matrix & Modern Job Description เครื่องมือในการปรับปรุงบทบาทและหน้าที่ของพนักงาน 
   - Career Path การสร้างแผนการเติบโตในสายอาชีพ
• การสร้างความพึงพอใจในงานด้วยความรู้สึกในการเป็นเจ้าของงานของตนเอง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:
ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าฝ่าย และพนักงานทุกคน
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

20 กุมภาพันธ์ 2561, 9.00 - 16.00 น.

(ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.vworksmart.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=540030230

V Work Smart Company Limited | บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด

V Work Smart Company Limited | บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด

โปรโมชั่นพิเศษ!

✔ สมัครหลักสูตรเดียวกัน 5 ท่าน จ่ายเพียง 4 ท่าน
✔ หรือลดทันที 10% สำหรับการสมัครหลักสูตรเดียวกัน 3 ท่านขึ้นไป

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากรฉบับที่ 437*

________________________________________


หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

• การใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลแบบ 360 องศาอย่างประสบผลสำเร็จ (7 พฤศจิกายน 2560)
• ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (7 พฤศจิกายน 2560)
• การสร้างสรรค์บริการสู่ความเป็นเลิศเหนือความคาดหวังของลูกค้า (22 พฤศจิกายน 2560)
• แกะกลยุทธ์การทำการตลาดผ่าน Facebook ที่โดนใจลูกค้า และเพิ่มช่องทางขายด้วย Line@ (24 พฤศจิกายน 2560)
• กลยุทธ์การวางแผนและการควบคุมการผลิต (24 พฤศจิกายน 2560)
• เทคนิคการบริหารจัดการกับข้อโต้แย้งและข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความประทับใจ (7 ธันวาคม 2560)
• การจัดทำแผนการส่งเสริมการขายที่ได้ชัยชนะ (7 ธันวาคม 2560)
• สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” (13 ธันวาคม 2560)
• อัพเดทภาษีเงินได้ใหม่ตามประมวลรัษฎากร ปี 2560 (23 มกราคม 2561)
• กลยุทธ์การตลาด 4.0 และการปรับตัวขององค์กรในยุคการตลาด 4.0 (23 มกราคม 2561)
• การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (20 กุมภาพันธ์ 2561)

________________________________________

ติดต่อเรา
บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด
โทร. 02 392 8188-89 l แฟ็กซ์. 02 392 8868
info@vworksmart.com | www.vworksmart.com

ผู้เข้าชม : 196 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys