Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (Advanced Product Quality Planning:APQP)
 
วัตถุประสงค์หลักสูตร 

1. เพื่อลดการตีความสับสนและการตีความที่ผิดพลาดสำหรับข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ ความเข้าใจในเรื่อง"การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality Planing : APQP " อันมีความสำคัญอย่างยิ่ง หลักสูตรอบรมนี้ได้จัดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนผ่าน กระบวนการ APQP และท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของลูกค้าอื่นๆ
2. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและแนวทางการประยุกต์ใช้  APQP
        

เนื้อหาหลักสูตร 

• APQP คืออะไร 
• ประโยชน์ของ APQP 
• ความหมาย, จุดมุ่งหมาย, เมื่อไรที่ต้องทำ APQP, ประโยชน์, ขั้นตอนของ APQP  
• การจัดตั้งทีมงานและกำหนดขอบเขต 
• การวางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน 
• การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
• การออกแบบและพัฒนากระบวนการ 
• การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 
• ผลตอบกลับ การประเมิน และการดำเนินการแก้ไข 
* กระบวนการทบทวนความเป็นไปได้และ Feasibility Review &  Risk analysis
* การประยุกต์แนวทางของ APQP กับการเตรียมการสำหรับลูกค้าอื่น ๆ
* Work shop


วัตถุประสงค์หลักสูตร 

1. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
2. เป็นการรับ feedback และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว
3. เป็นการออกแบบที่เหมาะสมกับขีดความสามารถของ คน เครื่องจักร และกระบวนการ
4. เป็นการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อบรรเทาความผิดพลาดและความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์
5. เป็นพัฒนาการสื่อสารระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างบังเกิดผล
6. เป็นการลดความเสี่ยงในการออกแบบผลิตภัณฑ์
7. เป็นการลดปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์
เนื้อหาหลักสูตร 

 APQP คืออะไร 
 ประโยชน์ของ Advanced product quality planning 
 5 Phase ของ Advanced product quality planning
 APQP ต้องทำตาม ข้อกำหนดของ ISO/TS 16949
• Planning
• Customer-related process
• Design and planning development 
• Review, verify and validation
 ขั้นตอนพื้นฐานของ APQP process
 การสร้างทีมคร่อมสายงานในการทำ APQP
 การทบทวนปัจจัยในการผลิต
 การทบทวนปัจจัยเสี่ยง
 Risk analysis check sheet
 การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเทียบกับคู่แข่งด้วย 
Quality function deployment (QFD)
 การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าด้วย Critical to quality (CTQ)
@ Workshop การวิเคราะห์ SWOT งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้เข้าร่วมสัมมนา
 การวางแผนคุณภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 APQP time frame planning
 APQP Phase 1. Plan and define program การวางแผนและกำหนดโครงการ
• Output targets
• Bill of material (BOM)
• Process chart
• แผนการประกันคุณภาพ
 APQP Phase 2. Product design and development
 APQP Phase 3. Process design and development
• Machine layout
• Process chart
• Packing specification
Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
o FMEA process
o FMEA assessment method
o PFMEA (process failure mode and effects analysis)
o Potential FMEA
o FMEA ranking criteria
o Severity rating scale
o Occurrence rating scale 
o Detection rating scale
o Risk priority number (RPN)
o Control plan
o Measurement system analysis (MSA)
 APQP Phase 4. Product and process validation
o การทดลองผลิต และการเตรียมความพร้อม
o Measurement System Analysis (MSA)
o Gauge R & R
o ดัชนีวัดความสามารถของกระบวนการ
o การประเมิน Packaging
o แผนการควบคุมการผลิตจริง
o Control plan
o การอนุมัติการวางแผนคุณภาพ Product part approval process (PPAP)
 APQP Phase 5 Feedback assessment and corrective action
o การประเมินผลและการแก้ไขป้องกัน

ลักษณะการอบรม :
1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง และมีตัวอย่างประกอบ โดยเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็น 
2. กิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจ และสามารถนาไปปฏิบัติจริงได้ 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม 

บุคลากร ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ในหน่วยงานผลิต หน่วยงานออกแบบ หน่วยงานคุณภาพ หน่วยงานการตลาด ทีมงาน New  Model ของแต่บริษัท 


อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity improvement ของ องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาการค้า UNCTAD (United Nations Conference for Trade Development) และ USAID (United State Aid for International Development) และผู้เชี่ยวชาญในระดับสากลว่าด้วยการผลิตแบบลีน อาจารย์มีประสบการณ์ตรงจากการเคยเป็นวิศวกรอุตสาหการ ผู้จัดการฝ่าย Industrial engineering, Production manager, Factory manager, General manager, และวางระบบ Lean ในโรงงานมาตั้งแต่ปี 1987 นอกจากนี้ยังได้มีส่วนในการช่วยให้องค์กรอื่น ๆ นำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติจนได้รับความสำเร็จอย่างมหาศาล  โดยในการสัมมนาครั้งนี้ อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์ จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับท่านถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้มา ในการทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และพลังแห่งการปฏิบัติตามวิถีแห่งลีน

โรงแรมอไร้ซ สุขุมวิท 26

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560, 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)

3500 บาท (ไม่รวม VAT 7%) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ptstraining.in.th

Professional Training Solution Ltd. Partnership

โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

วิธีการชำระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
 ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-7110496 
ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 
          และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
2 ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd, Partnership)
กรณีหัก ณ ที่จ่าย ให้นำไปให้ในวันที่จัดอบรม หรือส่งไปรษณีย์
3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น  
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330
Professional Training Solution
Tel  02-1753330, 086-6183752    Fax.  02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.co.th   E-mail:  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

ผู้เข้าชม : 127 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys