Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 
หลักการและเหตุผล
การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk) ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจอย่างแน่นอน
         
ดังนั้นการทำงานใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของบริษัท สิ่งที่จำเป็นที่สุด คือ ต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือเดียวที่จะช่วยลดความเสี่ยงโดยผ่านกระบวนการจัดทำแผนความเสี่ยง แล้วนำแผนนั้นไปปฏิบัติ ติดตามประเมินผลเป็นระยะ และมีการจัดทำรายงาน โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ จะทำให้เดินไปสู่เป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในงานได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักของการประเมินความเสี่ยงในงานที่ทำ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผล และการจัดทำรายงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงในงาน สามารถทำการประเมิน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงได้

เนื้อหาการบรรยาย
     ·   สร้างความเข้าใจความหมายของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์กร (ก่อนเริ่ม)
     ·   ความหมายและหลักการบริหารความเสี่ยง 
     ·   ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
     ·   กระบวนการบริหารความเสี่ยง
     ·   เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง
     ·   การระบุความเสี่ยงของงาน
     ·   เทคนิคการบริหารความไม่แน่นอนบนความเสี่ยงในภาวะวิกฤต
     ·   การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
     ·   การติดตามประเมินผล และจัดทำรายงาน

รูปแบบการเรียนรู้
     ·   การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 70%  
     ·   กิจกรรมและWork shop  การนำเสนอกลุ่ม 30%  

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา
     ·   หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ หรือผู้บริหาร

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซ. 26

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147499867&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. : 02-191-2509 Fax.:02-903-0080 ต่อ 5283 
มือถือ : 062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com    เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 112 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys