Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning & Control)
 
จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซึ่งมีผลกระทบทำให้ธุรกิจยิ่งทวีความรุนแรงในการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้นการทำธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริการจำเป็นต้องมีการปรับตัวและปรับกลยุทธ์ต่างๆ ในการวางแผน การผลิตและการขาย เพื่อให้ทันต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน  ฉะนั้น ถ้าองค์กรรู้เทคนิคที่จะกำจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนผลิตให้หมดไปและทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก  อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้เป็นจำนวนมาก  หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงกุญแจสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆได้ 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถเห็นภาพรวมของการวางแผนและควบคุมการผลิตทั้งหมด 
3. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม


เนื้อหาหลักสูตร
     1.  เข้าใจหลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต 
         •    ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง การผลิตแบบ Fixed
• ระบบการผลิตแบบ Make to stock และวิธีวางแผน
• ระบบการผลิตแบบ Make to order และการวางแผน
     2. การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting) 
         • ประเภทของการพยากรณ์ที่ใช้สำหรับการผลิตแต่ละระบบ
         • ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ ที่ช่วยในการคาดคะเนความต้องการของลูกค้า
     3. การคำนวณอัตราการผลิต (cycle time)
• Man & Machine chart แผนภูมิคน-เครื่องจักร
• Time measurement (การวัดเวลา cycle time)
• Allowances ใช้ในการคำนวณอัตราการผลิต
• Standard time calculation การคำนวณการตั้งเวลามาตรฐาน
• วิธีการคำนวณประสิทธิภาพการผลิต
     4. การวางแผนกำลังการผลิต (capacity planning)
• Process capacity 
• Machine downtime-uptime 
• การคำนวณกำลังการผลิต และการวางแผนกำลังการผลิต
• วิธีการเพิ่มกำลังการผลิต
     5. Material Requirement Planning (MRP)
• Bill of material การทำรายการวัตถุดิบ
• Procurement lead-time ระยะเวลาในการสั่งซื้อ
• Material requirement planning (MRP)
• Material aggregate planning การวางแผนวัตถุดิบรวมระหว่าง การตลาด-ฝ่ายผลิต-supplier
• Material receiving control การควบคุมการรับวัตถุดิบ
     6. Machine requirement planning
• การวางแผนเครื่องจักร machine loading
• การวางแผนอุปกรณ์ machine attachment planning
     7. Manpower planning
• Skill requirement planning ทักษะการทำงานที่ต้องวางแผน
• Skill matrix ตารางฝีมือ
     8. การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ
         • แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan) ระหว่าง Marketing-Production-Suppliers
         • ตารางการผลิตหลัก (Master Schedule)
• Monthly planning แผนการผลิตประจำเดือน
• TAKT time planning (Just-in-time planning)
• Scheduling ตารางการผลิตประจำวัน
• Shipment planning การวางแผนการจัดส่ง
     9. การควบคุมการผลิต
• รายงานการผลิตประจำชั่วโมง ประจำวัน
• ปัญหาคอขวด และวิธีการแก้ไข
• รายงานประสิทธิภาพการผลิตประจำวัน
• การปรับกำลังการผลิต
     10. Supply chain management and supplier planning
• Capacity requirement การวางแผนความต้องการกำลังการผลิตของ Supplier
• Supplier integrated planning การวางแผนร่วมกันกับ Supplier
• Demand planning การวางแผนความต้องการ
• Supplier delivery control การควบคุมการจัดส่งของ supplier
• สิ่งที่ supplier ต้องปรับเปลี่ยนสำหรับการเข้าสู่ supply chain
     11 Enterprise Resource Planning (ERP)
• Inventory management การจัดการวัสดุคงคลัง
• Machine management การบริหารเครื่องจักร
• Material management การบริหารวัตถุดิบ
• Production planningอาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity improvement ของ องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาการค้า UNCTAD (United Nations Conference for Trade Development) และ USAID (United State Aid for International Development) และผู้เชี่ยวชาญระบบ Lean ในระดับสากลซึ่งเป็นที่ปรึกษาในเอเซียอยู่หลายประเทศ อาจารย์มีประสบการณ์ตรงจากการเคยเป็นวิศวกรอุตสาหการ ผู้จัดการฝ่าย Industrial engineering, Production manager, Factory manager, General manager, และวางระบบ Lean ในโรงงานมาตั้งแต่ปี 1987 นอกจากนี้ยังได้มีส่วนในการช่วยให้องค์กรอื่น ๆ นำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติจนได้รับความสำเร็จอย่างมหาศาล  โดยในการสัมมนาครั้งนี้ อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์ จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับท่านถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้มา ในการทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และพลังแห่งการปฏิบัติตามวิถีแห่งลีน ล่าสุดอาจารย์ทำงานเป็น Vice President Lean Management ของบริษัท Singapore ในกัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียตนาม

Palazzo Bangkok Hotel รัชดา , MRT ห้วยขวาง

วันศุกร์ท่ 22 มิถุนายน 2561, 09.00-16.00 น.

3500 บาท (ไม่รวม VAT 7%) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ptstraining.in.th

Professional Training Solution Ltd. Partnership

โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

วิธีการชำระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
 ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
          ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 
          และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
2 ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd, Partnership)

กรณีหัก ณ ที่จ่าย ให้นำไปให้ในวันที่จัดอบรม หรือส่งไปรษณีย์
3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูขั่น  
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330
Professional Training Solution
Tel  02-1753330, 086-6183752 
Fax.  02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

ผู้เข้าชม : 436 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys