Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร “HR for NON HR” (หัวหน้างานกับการบริหารงานบุคคล)
 
หลักการและเหตุผล :

           ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก คือเรื่องของพนักงาน หรือแรงงาน ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องดูแลพนักงานเหล่านี้ตามสิทธิที่ควรจะได้รับตลอดการทำงาน โดยเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมาย ซึ่งกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องหลักการและเหตุผล
เมื่อได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างานก็ย่อมจะต้องมีทั้งบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมายจนกระทั่งมีคำพูดที่ว่า “ผู้จัดการฝ่ายบุคคลตัวจริงก็คือหัวหน้างาน” นั่นเอง 
ดังนั้น หัวหน้างานจึงควรจะต้องทราบว่าการบริหารงานบุคคลที่ถูกต้องนั้นมีอะไรบ้าง ตั้งแต่หลักการสรรหาคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาในทีมงานนั้นควรมีวิธีการอย่างไร เมื่อรับเข้ามาทำงานแล้วจะต้องมีการพัฒนาลูกน้องของตนเองอย่างไร ควรจะมีหลักในการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบไหน การให้คุณให้โทษและศิลปะในการบังคับบัญชาลูกน้องควรทำอย่างไร ฯลฯ
  หลักสูตรนี้จะช่วยให้หัวหน้างานเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างานในการบริหารลูกน้องตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การประเมินผลงาน การบริหารค่าตอบแทน การพัฒนาบุคลากร ไปจนถึงการดำเนินการทางวินัยอย่างถูกต้องเพื่อสร้างเสริมความรู้และทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จในการบริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเรียนรู้ระบบการทำงานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. เพื่อเข้าใจบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบตนเอง
3. เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสามารถทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเป็นระบบ
5. เพื่อสามารถจัดการและบริหารคนได้ตรงตามเป้าหมายองค์กร


• บทบาทและความรับผิดชอบของหัวหน้างาน/ผู้จัดการ
• หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในการบริหารลูกน้อง
• หัวหน้างานจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเรื่องไหนบ้าง
• การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่หัวหน้างานควรทราบ
• ข้อคิดในการทดลองงานและต่อทดลองงาน
• หัวหน้างานกับการสอนงานเพื่อพัฒนาลูกน้อง
• หัวหน้างานกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
• หลักการบริหารค่าตอบแทน หลักการขึ้นเงินเดือน ปรับเงินเดือน
• เรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการแรงงานสัมพันธ์ที่หัวหน้างานควรรู้
• วินัยและการดำเนินการทางวินัย
• วิธีการตักเตือน และหนังสือตักเตือนที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร
• กรณีศึกษาในการบริหารลูกน้อง

วิธีการฝึกอบรม บรรยาย/กรณีศึกษา/ถาม-ตอบ
ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (9.00-16.00 น.)
วิทยากร อ.ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
ผู้เขียนหนังสือ 
“หัวหน้างานกับการบริหารงานบุคคล”
“เสริมทักษะหัวหน้างานยุคใหม่” 
“HR how to”
“HR how to Season 2

วันที่ 24/11/2017  (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
สถานที่ : Prime Hotel Central Station Bangkok (MRT หัวลำโพง)
อัตราค่าสัมมนาทั่วไป 4,000  สมาชิก 3,600 
(ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%)


อ.ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

Prime Hotel Central Station Bangkok (MRT หัวลำโพง)

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560, 09.00 – 16.00 น.

4,000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

https://drive.google.com/file/d/0B_vvAZ9OLmfsbnluOG8xNWpNZ1k/view

พิชามญชุ์

บริษัท สัมมนา เซ็นเตอร์ จำกัด

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150
ผู้เข้าชม : 178 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys