Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
นวัตกรรม Air compressor แห่งอนาคต
 
 ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน ได้กำหนดจัดงานสัมมนาด้านการจัดการพลังงานหัวข้อ “นวัตกรรม Air compressor แห่งอนาคต” ขึ้นจำนวน 4.ครั้ง.คือ.วันที่ 6 , 20 กันยายน0และวันที่ 4 , 11 ตุลาคม.2560.ณ.อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการทำงาน เทคโนโลยีของระบบอัดอากาศ รวมทั้งคุณสมบัติด้านการใช้งาน การดูแลรักษาระบบอัดอากาศเพื่อให้บุคลากรของกลุ่มอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความสนใจตลอดจนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับกลุ่มอาคารและโรงงานที่ต้องการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องอัดอากาศ ถ่ายทอดโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงมากกว่า 10 ปี เพื่อเป็นแนวทางและนำความรู้ที่ได้รับไปใช้กับสถานประกอบการของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

1. หลักการทำงานของระบบอัดอากาศ
2. VSD Air compressor
3. Magnetic bearing air compressor

-

อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรตื

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560, 08.00 - 06.00-

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน02-5777035-40 ต่อ 112 , 113
086-3201834 
ผู้เข้าชม : 317 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys