Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
 
หลักการและเหตุผล (Introduction)
ปัญหา (Problem) คือ สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากภายในหน่วยงาน เช่น ปัญหาจากกระบวนการทำงาน ปัญหาจากคน ทุกๆปัญหานั้นย่อมส่งผลกระทบโดยตรงในการผลิตสินค้าหรือการบริการ แน่นอนในเมื่อเกิดปัญหาขึ้นสิ่งที่ตามมาคือ ต้นทุนที่สูงขึ้น (Cost) ผู้ที่มีหน้ารับผิดชอบโดยตรงคงหนีไม่พ้น พนักงานหน้างาน (Operators) และหัวน้างานในแต่ละแผนก (Leader) เพราะคนสองกลุ่มนี้จะเข้าใจในปัญหาหน้างานได้ดีที่สุด
          
ทั้งนี้ในการแก้ไขปัญหาหน้างานนั้นจะต้องค้นหาสาเหตุของปัญหาโดยผ่านกระบวนการคิดหาสาเหตุ (Idea finding) การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause Analysis (RCA) ที่มาของปัญหาต่างๆ จากสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา (Solution finding) เพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Key Benefits)
   1. รู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหา และกระบวนการแก้ปัญหาที่หน้างาน
   2. สามารถสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างเป็นระบบ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)
   · ปัญหาคืออะไร
   · ประเภทของปัญหา
   · สาเหตุของปัญหา
   · การวินิจฉัยสาเหตุของปัญหา
      - Genba (พื้นที่จริง)
      - Genbutsu (งานที่เกิดปัญหา)
      - Genjisu (สถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลจริง)
      - Workshop การค้นหาและคัดเลือกปัญหาและเลือกข้อมูล
   · การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหา
      - 5W1H
      - Why-Why Analysis
      - Work flow Analysis
      - 7 QC tools
      - Workshop การเลือกใช้เครื่องมือ
   · การตัดสินใจในการแก้ปัญหา และการติดตามประเมินผล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)       
พนักงานระดับ Operator /Office

รูปแบบการการอบรม (Methodology)       
การบรรยาย การสาธิต  กิจกรรมการเรียนรู้  และ การอภิปรายกลุ่ม

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซ. 26

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147497644&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร:02-191-2509 มือถือ:062-315-5283,081-847-6341  โทรสาร:02-903-0080 ต่อ 5283
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com    เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 160 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys