Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
นักพัฒนาบุคคลากรมืออาชีพ (Professional HRD Officer)
 
ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่กลับพบว่ามีองค์กรไม่มากนักที่จัดได้ว่าให้ความสำคัญต่องานด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง และหนึ่งในปัญหาที่มักพบในองค์กรที่ไม่อาจขับเคลื่อนงานการพัฒนาบุคลากรให้ประสบผลสำเร็จนั้นได้แก่การที่ HRD เองยังขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกในเทคนิค วิธีการและแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับกับการดำเนินกลยุทธ์จึงไม่อาจปฏิบัติงานด้าน HRD ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนและเรียนรู้แนวคิด ขั้นตอนและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร พร้อมกับเรียนรู้เครื่องมือด้าน HRD ที่ได้รับความนิยมนำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
• นำเอาความรู้ เทคนิคและแนวทางการพัฒนาบุคลากรไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดคุณค่าสูงสุดต่อองค์กรและพนักงาน 

วันที่ 1 : วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม  2561    เวลา 09.00 – 16.00 น.
โรงแรม Prime Central Station Bangkok (หัวลำโพง) 

• ความสำคัญของงาน HRD กับองค์กร ผู้บังคับบัญชาและพนักงาน
• การจัดโครงสร้างงาน HRD ขององค์กรชั้นนำ พร้อมข้อคิดของการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากร 
• คุณสมบัติของ Professional HRD ในด้าน Hard Skills และ Soft Skills พร้อม แนวทางการพัฒนาตนเอง 
• การจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร
• แนวทางการปรับใช้เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรเช่น Competency กับการนำมาใช้ในงานฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร Competency-Based Training Plan & Roadmap การวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan-IDP) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การเพิ่มคุณค่างาน (Job Enrichment) การขยายขอบเขตงาน (Job Enlargement) และการโค้ชงาน (Coaching) และการวางแผนการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Planning) เป็นต้น 
• ปัญหาและอุปสรรคของการนำเอาเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรมาใช้ 

 วันที่ 2 : วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม  2561   เวลา 09.00 – 16.00 น.
โรงแรม Prime Central Station Bangkok (หัวลำโพง
• กระบวนการของการออกแบบโปรแกรมหรือหลักสูตร การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
• แนวทางการบริหารงานฝึกอบรม/สัมมนาในเรื่อง.....
- การเตรียมงาน 
- การประสานงานและคัดเลือกวิทยากร 
- การเชิญวิทยากร และกล่าวขอบคุณวิทยากร
- การประเมินวิทยากร 
- การกล่าวเปิดและปิดการอบรม/สัมมนา 
- การกระตุ้นให้พนักงานนำเอาความรู้และทักษะจากการ 
 ฝึกอบรม/สัมมนาไปใช้งาน 
- การติดตามผลการฝึกอบรม/สัมมนาอย่างได้ประสิทธิผล 
• การจัดทำเครื่องมือเพื่อประเมินและติดตามผลหลัง การฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร
• แนวทางการจัดทำบทสรุปผลการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร 
• ประเด็นปัญหาที่พบได้บ่อยในการวางแผนและจัดทำโครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม
 แนวทางการเรียนรู้ : 
• บรรยายอย่างย่อ
• อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
• เรียนรู้จากกรณีศึกษา 
• ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้จริง 

กลุ่มเป้าหมาย
• หัวหน้างานและผู้จัดการทุกสายงาน 
• เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน


อ.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต
อ.วิเชศ  คำบุญรัตน์

Prime Hotel Central Station Bangkok

30-31 มีนาคม 2561, 09.00-16.30น.

6900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ptc.in.th

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์คอนซัลแทนซี่ จำกัด

ติดต่อ คุณสุธาสินี 

โทร. 089-677-6047, 092-431-6631 

หรือที่ ptccontactt@gmail.com
Line ID : ptccontact
ผู้เข้าชม : 232 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys