Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร “เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และการบริหารค่าจ้าง”
 
หลักการและเหตุผล

     การบริหารค่าตอบแทนเป็นเครื่องมือ กลไก ที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อใช้จูงใจให้คนที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในองค์กร และเพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้ทำงานกับองค์กรในระยะยาว พนักงานต้องการสิ่งตอบแทนที่ยุติธรรมและเป็นที่พึงพอใจ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน องค์กรต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ผสมผสานกัน เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อทำให้นโยบายการปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนและการให้รางวัลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อชี้ให้องค์กรเล็งเห็นถึงสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาในการกำหนดค่าตอบแทน

2.       เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการวางกลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนในระยะยาว

3.       เพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาในองค์กร

4.       เพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้ปฏิบัติงานในองค์การ และลดอัตราการเข้าออก

5.       เพื่อบริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยคำนึงความสามารถในการจ่ายขององค์การ ช่วยให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในอนาคตได้ในระยะยาว

 1.       หลักการในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพ

2.       กระบวนการที่ใช้ในการบริหารค่าตอบแทน การจ่ายค่าจ้าง

3.       โครงสร้างเงินเดือนตามฐานค่าจ้างขั้นต่ำ

4.       ขั้นตอนในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและแนวทางในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทน

5.       องค์ประกอบหลักของ The Pay Model ที่ต้องนำมาพิจารณาเป็นค่าตอบแทน

6.       การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน Pay for Performance

7.       ความสัมพันธ์ของการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างงาน/ ทักษะ/ ความสามารถ

8.       การบริหารผลงาน พื้นฐานเพื่อการเชื่อมโยงผลงงานกับค่าตอบแทน

9.       การนำผลการสำรวจค่าจ้างมาใช้กำหนดโครงสร้างเงินเดือน

10.     การกำหนด ช่วงเงินเดือน และ Minimum/Maximum ของกระบอกเงินเดือน

11.     ข้อพึงระวังในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการจ่ายโบนัสให้กับพนักงาน

 
อัตราค่าสัมมนาทั่วไป 4,000  สมาชิก 3,800

ชำระล่วงหน้า 7 วันรับส่วนลด 400 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.092-2633989,02-0531150  สำรองที่นั่งอบรมคลิกที่นี่ 
Website https://seminarcenter.makewebeasy.com/ บริการจัดอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอก Public & In House Training

วิทยากร : อ.พิชิต สุจริตจันทร์


สถานที่ : Arize Hotel Bangkok (BTS พร้อมพงษ์)

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560, เวลา 09.00 – 16.00 น.

(ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

https://drive.google.com/file/d/0B_vvAZ9OLmfsYkNXbnowU04tRTQ/view

พิชามญชุ์

บริษัท สัมมนา เซ็นเตอร์ จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  โทร. 092-2633989, 02-0531150     
ผู้เข้าชม : 123 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys