Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ CATIA
 
หลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

 CATIA V5 Fundamentals
เป็นหลักสูตรสอนใช้โปรแกรม CATIA V5 ขั้นพื้นฐาน สำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรม CAD (Computer-Aided Design) ซึ่งซอฟต์แวร์นี้เป็นที่ยอมรับและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยหลักสูตรของการอบรมจะมุ่งเน้นการใช้งาน Interface ของโปรแกรม เรียนรู้การสร้างรูปทรง 2D และ 3D รวมถึงการทำ Drafting ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งในเนื้อหาจะสอนพื้นฐานด้านการออกแบบและสร้างชิ้นงาน พร้อมฝึกฝน ลงมือปฏิบัติจริง ด้วยชุดโจทย์สำหรับสร้างชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตได้จริง

 CATIA V5 Surface Design
เป็นหลักสูตรการใช้โปรแกรม CATIA V5 เพื่อการออกแบบชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยจะเน้นเรื่องการสร้างพื้นผิวประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งหลักสูตรนี้มีบทบาทสำคัญมากกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์และงานชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของโรงงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในเนื้อหาจะสอนเทคนิคด้านการออกแบบ การสร้างแบบจำลอง รวมถึงการปรับพื้นผิวชิ้นงานประเภทต่าง ๆ ที่มีความสลับซับซ้อนในรูปแบบ 3D

 CATIA V5 Part Design
เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการอบรมพื้นฐานการใช้งาน CATIA V5 แบบเร่งรัด เพื่อนำไปใช้ต่อยอดการเรียนรู้หลักสูตรขั้นสูงต่อไป ซึ่งในเนื้อหาจะเน้นที่การใช้งาน Interface ของซอฟต์แวร์ด้วยเนื้อหาที่กระชับ เรียนรู้การสร้างรูปทรง 2D และ 3D พร้อมแบบฝึกหัดประกอบการสอนที่ช่วยให้ผู้อบรมเข้าใจได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

 CATIA V5 Machining
เป็นหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม CATIA V5 สำหรับการกัดชิ้นงาน (Machining) เพื่อกัดชิ้นงานให้ได้รูปร่างตามที่ต้องการ ซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญมากในภาคอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ที่ใช้จึงต้องมีความแม่นยำในการคำนวณการกัดกับวัสดุได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก ไม้ โลหะ และอื่น ๆ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนจากการกัดในหลาย ๆ แบบ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้ใช้มีความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานของการเรียกใช้คำสั่งต่าง ๆ ที่ช่วยในการสร้างคำสั่ง G-code สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่อง CNC ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญมากกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในงานแม่พิมพ์ งานชิ้นส่วนต่าง ๆ ในยานยนต์

 CATIA V5 Analysis 
เป็นหลักสูตรต่อยอดการใช้งานโปรแกรม CATIA V5 เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอนทางไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นพื้นฐาน เริ่มจากการสร้างแบบจำลองในแบบ 1, 2, 3 มิติ การกำหนดเงื่อนไขขอบเขตที่สมเหตุสมผล การวิเคราะห์ ไปจนถึงการแปลผลการวิเคราะห์ โดยหลังจากการอบรม ผู้เข้าอบรมจะสามารถใช้ CATIA V5 ในการออกแบบความแข็งแรงของโครงสร้างขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจในผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณ

 CATIA V5 Reverse Engineering
เป็นหลักสูตรอบรมการใช้ Digitized Shape Editor (DSE) ในการนำเข้าและจัดการข้อมูลที่ได้จากการสแกน 3 มิติ จากข้อมูลที่เป็นแบบ Clouds Point รวมถึงการใช้ความสามารถของการสร้างพื้นผิวโดยอัตโนมัติแบบรวดเร็ว ด้วยฟังก์ชั่น Quick Surface Reconstruction (QSR) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การสร้างโครงร่างตาข่าย (Mesh) และการเปลี่ยนข้อมูลจากการสแกนให้เป็นเส้นโค้งเพื่อการสร้างพื้นผิว รวมถึงการใช้เครื่องมืออื่น ๆ ใน CATIA เพื่องานวิศวกรรมย้อนรอย และเปลี่ยนเป็นโมเดลแบบ 3 มิติ ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ในงานด้านอื่น ๆ ต่อไป

 CATIA V5 Nonlinear and Thermal Analysis
หลักสูตรที่ต่อยอดจาก V5 Analysis เป็นการเรียนรู้พื้นฐานด้านวิเคราะห์โครงสร้างแบบ Linear Static เข้าสู่การเรียนรู้การวิเคราะห์โครงสร้างในรูปแบบ Nonlinear Static สำหรับวิเคราะห์ปัญหาในด้าน Contact วิเคราะห์โครงสร้างที่มีวัสดุแบบ Nonlinear และปัญหาโครงสร้างที่มีการเสียรูปที่เกินจุดครากของวัสดุ นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้การวิเคราะห์ปัญหาด้านการถ่ายเทความร้อน ซึ่งในหลักสูตรนี้ผู้อบรมจะได้เรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐาน การเตรียมโมเดล การกำหนดค่าวัสดุ แรง การจับยึด และ ค่าตัวแปรอื่น ๆ ที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการวิเคราะห์


ห้องฝึกอบรม บริษัท ซิกมาโซลูชั่นส์ จำกัด อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 23 ถ.กรุงธนบุรี คลองสาน กรุงเทพฯ

โปรดดูวันที่อบรมในตารางการอบรม, 09.00 - 16.00 น.

3,000 - 9,000 บาท ขึ้นอยู่กับหลักสูตร (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sigmasolutions.co.th/trainingcenter.php

บริษัท ซิกมาโซลูชั่นส์ จำกัดสอบถามรายละเอียดเพื่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์การอบรม 
โทร. 0 2862 1188 หรืออีเมล info@sigmasolutions.co.th 
ผู้เข้าชม : 144 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys