Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ระเบียบใหม่...การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
 
ผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าว ต้องปรับเปลี่ยนระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย ภายใน 1 มกราคม 2561
   - นายจ้างต้องทำความเข้าใจกฎหมายใหม่
   - รู้วิธีการปฏิบัติ ขั้นตอนดำเนินการ แนวทางในการแก้ไขอย่างถูกต้อง

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เป็นการปรับปรุงกฎหมายที่มีบทบัญญัติยังไม่ครอบคลุมการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวทั้งระบบ ได้แก่ พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 โดยรวมกฎหมายทั้ง 2 ฉบับเป็นฉบับเดียว เน้นการให้ความคุ้มครอง อำนวยความสะดวกให้กับทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าว การเพิ่มโทษนายจ้างที่กระทำผิดกฎหมาย พร้อมดึงประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน มีสาระสำคัญดังนี้1.      เพิ่มบทกำหนดโทษให้มีอัตราโทษสูงขึ้น เช่น
1. ผู้ใดรับคนต่างด้าวทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ หรือรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือรับคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตทำงานกับตน เข้าทำงาน
มีโทษปรับตั้งแต่ 400,000 – 800,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน
2. ผู้ใดให้คนต่างด้าวทำงานไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
มีโทษปรับไม่เกิน 400,000 บาท ต่อคนต่างด้าว 1 คน
3. คนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน หรือทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
4. คนต่างด้าวที่ทำงานจำเป็นและเร่งด่วนแต่ไม่แจ้งนายทะเบียน
มีโทษปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท
5. คนต่างด้างทำงานแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต 
มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท
6. ผู้ใดยึดใบอนุญาตทำงาน หรือเอกสารสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว 
มีโทษปรับไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
7. ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ 
มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 – 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 600,000 – 1,000,000 บาท 
ต่อคนต่างด้าว 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ

กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้างและผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
เพื่อให้ความคุ้มครอง มีกลไกการร้องทุกข์ และเข้าถึงช่องทางการร้องทุกข์สำหรับคนต่างด้าวที่ได้รับความเสียหายจากการที่นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงาน ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กฎหมายกำหนดคุณสมชาย มรกตศรีวรรณ

The Connecion (MRT ลาดพร้าว)

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560, 09.00-16.00 น.

5500 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147501970&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร./โทรสาร :  02-191-2509     มือถือ :  062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com   เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 180 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys