Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ 7 New QC Tools
 
ในการปฏิบัติงานของแต่ละองค์กรโดยทั่วไปต้องคำนึกถึงคุณภาพเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของสินค้า คุณภาพของผู้ปฏิบัติงาน คุณภาพในแต่ละกระบวนการ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก   ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็ก หรือองค์กรใหญ่  หากองค์กรไหนสามารถควบคุณคุณภาพเหล่านี้ได้ ก็จะทำให้เป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้าได้ และยังช่วยให้องค์กรได้เปรียบคู่แข่งขั้นได้ในทุกด้าน แต่ยังมีบางองค์กรที่ประสบกับปัญหาในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณภาพ และการนำเครื่องมือคุณภาพแบบใหม่ ที่เรียกว่า 7 New QC Tools  มาใช้ให้ถูกต้องและถูกวิธี  ซึ่ง หลักสูตร “7 New QC Tools จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงหลักและวิธีการของเครื่องมือทั้ง  7 เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน   ให้มีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน ที่ปฏิบัติงาน รู้หลักในการทำงานมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้องกรท่านประสบความสำเร็จ 

วัตถุประสงค์
    ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือคุณภาพแบบเดิมและแบบใหม่
    ทราบถึงหลักการและวิธีการใช้เครื่องมือคุณภาพแต่ละชนิด
    สามารถนำเครื่องมือคุณภาพแต่ละชนิดมาใช้กับงานได้อย่างเหมาะสม


เนื้อหาหลักสูตร 
 แนวความคิดการปรับปรุงองค์กร
 7 ขั้นตอนพื้นฐานในการแก้ปัญหา
 ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือคุณภาพแบบเดิมและแบบใหม่
 เครื่องมือพัฒนาคุณภาพแบบใหม่ : 7 New QC Tools
       1.  แผนผังกลุ่มเชื่อมโยง (Affinity Diagrams)
       2.  แผนผังความสัมพันธ์ (Relations Diagrams)
       3.  แผนผังต้นไม้ (Tree Diagrams)
       4.  แผนผังแมทริกซ์ (Matrix Diagrams)
       5.  แผนผังลูกศร (Arrow Diagrams)
       6.  แผนภูมิขั้นตอนการตัดสินใจ (Process Decision Program Chart)
       7.  การวิเคราะห์ข้อมูลแบบแมทริกซ์   (Matrix Data Analysis )
 ข้อดีของการนำเครื่องมือคุณภาพแบบใหม่มาใช้

วิธีการ   ร่วมคิด – ร่วมคุย บรรยาย Workshop


คุณเบญจมาส รังสิตสวัสดิ์

โรงแรม my hotel CMYK

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=25888

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail :  info2@trainingbymotiva.com 
www.trainingbymotiva.com 
Line : @trainingbymotiva   

ผู้เข้าชม : 385 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys