Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โอกาสและผลกระทบจากการเปิดเสรี FTA ไทย – ศรีลังกา
 
ด้วยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการ “โครงการศึกษา เรื่อง การจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา” เพื่อศึกษาถึงสินค้าและบริการที่มีศักยภาพในการค้าการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทำความตกลงฯ ในมิติต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะท่าทีการเจรจา และแนวทางการปรับตัวหรือการเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มูลนิธิ สวค. จึงได้จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสมาคมและองค์กรในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลประโยชน์/ผลกระทบจากการทำความตกลงดังกล่าวกำหนดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3
“โอกาสและผลกระทบจากการเปิดเสรี FTA ไทย – ศรีลังกา”

จัดโดย  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ร่วมกับ  มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 – 13:00 น.
ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 

09:00 – 09:30 น. ลงทะเบียน

09:30 – 09:45 น. กล่าวเปิดการประชุม
โดย คุณสุวิทย์ สรรพวิทยศิริ 
      ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

09:45 – 10:30 น. นำเสนอผลการศึกษา “การจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย – ศรีลังกา: 
ด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน”
โดย คุณพิเศษพร  วศวงศ์ 
      หัวหน้าทีมวิจัย สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

10:30 – 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:30 น. อภิปรายร่วมในหัวข้อ “โอกาสและผลกระทบจากการเปิดเสรี FTA ไทย – ศรีลังกา”
โดย 
ดร.อุปถัมภ์ รัตนสุภา ผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศศรีลังกา

ผู้แทนภาคสินค้า บริการ และการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์ 

ผู้แทนภาคสินค้า บริการ และการลงทุนที่ได้รับผลกระทบ

ดำเนินรายการโดย 
คุณสุวิทย์ สรรพวิทยศิริ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

12:30 – 13:00 น. ถามตอบและร่วมแสดงความคิดเห็น

13:00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

ดร.อุปถัมภ์ รัตนสุภา ผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศศรีลังกา

ดร.วรรณสินท์ สัตยานุวัตย์

ผู้แทนภาคสินค้า บริการ และการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์ 

ผู้แทนภาคสินค้า บริการ และการลงทุนที่ได้รับผลกระทบ


ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

วัน พุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 , 9.00 - 13.00 น.http://

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังปฐมพร ตาติ๊บ
email : pathomphon@fispri.org
Tel. 0863077399
ผู้เข้าชม : 219 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys