Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
"การวิเคราะห์ต้นทุนของหม้อแปลงตลอดอายุการใช้งาน (Life cycle cost Analysis of transformers)"
 
หลักการและเหตุผล
           ในการวิเคราะห์ต้นทุนของหม้อแปลงตลอดอายุการใช้งาน (Life Cycle Cost หรือ LCC ) ซึ่งคล้ายกับการวิเคราะห์ต้นทุนโดยรวมในการเป็นเจ้าของหม้อแปลง (Total Cost of Ownership หรือ TCO) นั้น      ยังไม่มีมาตรฐานเป็นที่แน่นอน แต่ก็มีแนวทางปฏิบัติที่ใช้กันมายาวนานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจนถึงทุกวันนี้  ต่อมามีการพัฒนานำแนวทางดังกล่าวเพื่อประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ซอฟต์แวร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์  โดยมีแนวคิดที่คำนึงไม่เฉพาะเรื่องของราคาอย่างเดียว แต่ยังรวมความสิ้นเปลืองพลังงาน ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ราคาชิ้นส่วน และอะไหล่ของอุปกรณ์แต่ละยี่ห้อซึ่งก็ถูกแพงแตกต่างกัน จนถึงเมื่อหมดอายุการใช้งานก็สามารถขายซากหรือมือสองได้ราคาดีหรือราคาตก นอกจากนั้นยังคำนึงถึงอุปกรณ์     บางชนิดที่อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำลายอย่างไรหรือไม่ ในหลายๆ ธุรกิจต่างก็ให้ความสำคัญในการนำ LCC หรือ TCO มาช่วยในการวางกลยุทธ์และการประเมินต้นทุนของแต่ละรูปแบบของระบบที่จะนำมาใช้ในองค์กร ดังนั้น LCC หรือ TCO จึงเป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์และประเมินต้นทุนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นทางเลือกในการพิจารณาลงทุนได้อย่างเหมาะสม
            หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สําคัญในการแปลงแรงดันและกระแสไฟฟ้าจากระบบผลิต ระบบส่งและระบบจำหน่ายไปยังผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม นับว่ามีบทบาทสําคัญและมีความสัมพันธ์ทางตรงต่อการขยายตัวของการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น จึงถือได้ว่าหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่สําคัญและจําเป็นสําหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าไปยังอาคารที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล ฯลฯ ดังนั้นการนำแนวทางLCC หรือ TCO มาวิเคราะห์เพื่อเลือกซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีความสำคัญและราคาแพงตลอดจนแนวทางการใช้งานตามหลักปฏิบัติสากลจะสามารถช่วยในการลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้งาน และยืดเวลาการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า  แนวทาง LCC หรือ TCO จะเริ่มนำเสนอตั้งแต่การจัดทำข้อกำหนดและวิธีเลือกซื้อหม้อแปลงที่คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น อายุการ  ใช้งาน ค่าไฟฟ้า การจ่ายโหลดของหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ในเอกสารตําราหรือมีการสอนทั่วไป 
            สํานักวิชาการซีโอที (COT Academy) จึงได้จัดอบรบเชิงวิชาชีพขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบข้อแตกต่างระหว่างหม้อแปลงที่มีความสูญเสียต่ำกับที่ความสูญเสียมาตรฐาน อีกทั้งประโยชน์จากการใช้งานหม้อแปลงที่มีความสูญเสียต่ำที่ถูกต้องจากวิทยากรผู้ชํานาญเฉพาะเรื่องโดยตรง อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประสบการณ์กับวิทยากร และระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจแนวทางการจัดทำข้อกำหนดหม้อแปลงไฟฟ้า ให้ มีประสิทธิภาพ ในการใช้งานที่ยาวนานทำให้เกิดการลงทุน อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของหม้อแปลงไฟฟ้า
3. การคำนวนต้นทุนของหม้อแปลงตลอดอายุการใช้งาน (Life Cycle Cost หรือ LCC ) หรือ การ คำนวนต้นทุนโดยรวมในการเป็นเจ้าของหม้อแปลง (Total Cost of Ownership หรือ TCO)
4. ระบบเฝ้าตรวจภาระของหม้อแปลงจำหน่ายที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง (Transformer load monitoring system or TLM)

1. แนวทางการจัดทำข้อกำหนดของหม้อแปลงไฟฟ้า
2.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของหม้อแปลงไฟฟ้า
3.  การคำนวณต้นทุนของหม้อแปลงตลอดอายุการใช้งาน (Life Cycle Cost หรือ LCC) หรือการคำนวณต้นทุนโดยรวมในการเป็นเจ้าของหม้อแปลง (Total Cost of Ownership หรือ TCO)
4.  ระบบเฝ้าตรวจภาระของหม้อแปลงจำหน่ายที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง (Transformer load monitoring system or TLM)


คุณสุรพล โศภนคณาภรณ์
อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร วสท.

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 , เวลา 9.00 - 16.00 น.

สมาชิกสภาวิศวกร และลูกค้า COT 2,600 บาท, ผู้สนใจทั่วไป 2,900 บาท,Promotion !! สมัคร 2 ท่าน รับส่วน (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)สำนักวิชาการซี โอ ที (COT Academy) บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัดคุณวลัยลักษณ์
อีเมล์: walailuk.d@itd-cot.com
เบอร์โทรศัพท์ : 029343233-47 ต่อ 444
ผู้เข้าชม : 157 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys