Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
กฎหมายแรงงาน เพื่อการพัฒนาองค์กร
 
ผู้บริหารขององค์กร โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล เริ่มตั้งแต่ประเภทของสัญญาจ้างงาน การบริหารแรงงานสัมพันธ์ ตลอดไปจนถึงการเลิกสัญญาจ้าง ซึ่งจะทำให้สามารถประยุกต์ใช้หลักกฎหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงาน และช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาองค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกำไร และเติบโตอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายสูงสุดของหลักการบริหารงานเชิงกลยุทธ์

เป้าหมายหรือผลลัพธ์จากการฝึกอบรม :
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล
2. เพื่อให้สามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป้าหมายสูงสุดขององค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

เนื้อหาการฝึกอบรม :
กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องรู้
 - ทำความรู้จักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานรวม 20 ฉบับ
 - ย่อหลักกฎหมายแรงงาน 4 ฉบับที่ผู้บริหารงาน HR พลาดไม่ได้
 - หลักการใช้กฎหมายสร้างความเป็นเลิศให้องค์กรอย่างยั่งยืน
 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงาน สิทธิ หน้าที่ และอำนาจในการบริหาร
 - สัญญาการจ้างงานประเภทต่างๆ บางอย่างไม่ต้องอยู่ในบังคับของกฎหมายแรงงาน
 - อะไรบ้างที่เป็นข้อบังคับหรือนิติสัมพันธ์ ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
- ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างคืออะไร
หลักกฎหมายเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์ต่างๆ
 - ค่าจ้างและสวัสดิการที่ถูกต้องตามกฎหมาย และถูกใจคนทำงาน
 - หลักเกณฑ์การกำหนดวันหยุด วันลา เวลาพัก และการทำงานล่วงเวลา
 - เงิน 4 ประเภท ที่นายจ้างต้องจ่าย หลักการจ่าย และบทลงโทษหากฝ่าฝืน
 หลักกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ และการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน
 - การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
 - หลักการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย
 - การสิ้นสุดสัญญาจ้าง และเงิน 3 อย่างที่นายจ้างต้องรับผิดชอบ

รูปแบบการฝึกอบรม : Group Coaching, Training และ Workshop

ระยะเวลาการฝึกอบรม : หลักสูตร 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

อาจารย์สัจพล  ส่งสมบุญ

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซ.26

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147525515&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. : 02-191-2509 Fax.:02-903-0080 ต่อ 5283 
มือถือ : 062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com    เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 297 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys