Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาฟรี “แนวทางการปฏิบัติตาม กฎหมายอนุรักษ์พลังงาน ที่ปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2552”
 
ตามที่ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2550 และมีการออกกฎกระทรวงใหม่หลายฉบับ ใน ปี พ.ศ. 2552 ทำให้วิธีปฏิบัติตามกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้โรงงานและอาคารควบคุมได้รับทราบและสามารถดำเนินงานตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ในการนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานจึงขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม/ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน/ผู้เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมการสัมมนา   ฟรี  “แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และ กฎหมายที่ปรับปรุงใหม่” โดยมีเนื้อหาแตกต่างจากการสัมมนาหลักสูตรอื่น ๆ ของ พพ.โดยเป็นการสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายโดยตรง มีเนื้อหาความครอบคลุมในเรื่อง ได้แก่การเสวนากฎหมาย สรุปประเด็นสำคัญกฎหมายอนุรักษ์พลังงานล่าสุด 1 ชั่วโมง พร้อมแนวทางการสนับสนุนทางการเงินและมาตรการต่าง ๆ และ ตอบข้อซักถามโดยผู้บริหารจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)


การบรรยายเรื่อง ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พร้อมทั้งเจาะลึกแนะนำวิธีการกรอกแบบฟอร์มที่ไม่เคยจัดที่ไหนมาก่อน
การบรรยายเรื่อง ระบบการจัดการพลังงานโดยวิทยากรมากประสบการณ์ฯที่เป็นผู้ร่วมร่างกฎกระทรวง จัดทำคู่มือ และเป็นคณะจัดทำแบบฟอร์มรายงานฯซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องจากผู้บริหารจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นอกจากนั้นยังได้รับคู่มือแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่(ฉบับสรุปง่ายต่อความเข้าใจ พิมพ์ล่าสุดปี พ.ศ. 2552)CD เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย อาทิเช่น แบบฟอร์มรายงานการจัดการพลังงาน ตัวอย่างการแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (แค่มารับ CD นี้ก็สุดคุ้ม เพราะมีแจกให้เฉพาะในการสัมมนานี้เท่านั้น)Log Book สมุดคู่มือสำหรับบันทึกกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน ประวัติการอบรมหลักสูตรด้านพลังงาน จาก พพ. (คู่มือหายาก ที่เป็นที่ต้องการของเหล่าผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน มีแจกให้เฉพาะในการสัมมนานี้เท่านั้น)พร้อมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ปัญหาและข้อแนะนำในการแก้ปัญหา กับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานที่มาเข้าร่วมสัมมนา และ ถาม – ตอบ ปัญหาด้านพลังงานได้ ฟรี จากคลินิกพลังงานลงทะเบียน/สำรองที่นั่งได้ที่:

ผู้สนใจโปรดสำรองที่นั่งด่วน โดยรับจำกัดจำนวน 1 ท่าน/โรงงาน/อาคารควบคุม/ครั้ง เท่านั้นสามารถสำรองที่นั่ง ได้ที่ E-mail : Bee@it77.com , Katae@it77.comแล้วทีมงานจะประสานยืนยันการสำรองที่นั่งและแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไปหมายเหตุ:

กำหนดการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:คุณกุลธิดา/คุณขนิษฐา/คุณจินดามัยโทร 0 2247 2339-40 หรือ 0 2642 5241-3 ต่อ 135–136, 111-112, 106-109โทรสาร 0 2247 2363 E-mail : Bee@it77.com, Katae@it77.comในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 น. – 17:30 น. และวันเสาร์ เวลา 9:00 น. -12:00 น

โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ จ.ชลบุรี

ศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 , เวลา 8.30-15.30 น.http://Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 4521 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys