Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โอกาสเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอาหารสู่กลุ่มห้างค้าปลีก
 
การขยายตัวของธุรกิจอาหารในธุรกิจค้าปลีกของไทยมีการเติบโต ผู้ประกอบการด้านอาหาร ขนาดเล็กหลายรายผันตนสู่การผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูป เพื่อจัดจำหน่ายในช่องทางห้างค้าปลีก การขยายขนาดการผลิตจากขนาดกึ่งครัวเรือนสู่ระดับอุตสาหกรรมขนาดย่อม จำเป็นต้องมีความตระหนักถึงความสำคัญของความสม่ำเสมอของคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าอาหารเป็นกุญแจสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องทราบ รวมถึงการพัฒนาการจัดกระบวนการในการผลิต ในเรื่องคุณภาพความปลอดภัย ดังนั้นการสัมมนาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารข้อกำหนดและโอกาส ในการทำธุรกิจอาหารในฐานะผู้นำส่งผลิตภัณฑ์ให้ร้านค้าปลีกอย่างยั่งยืน รวมทั้งการสร้างความตระหนักถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า เพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจเบื้องต้นในการผลิตภายใต้ข้อกำหนดและหลักปฏิบัติที่ดีในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารต่อไปวัตถุประสงค์


1.เพื่อให้ข้อมูลในด้านความต้องการและการขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปในธุรกิจค้าปลีกของไทย


2.เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจขั้นพื้นฐานในด้านการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหาร


3.เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจอาหารขนาดเล็ก เพื่อการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอาหารอย่างต่อเนื่อง
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร


09.00 – 09.15 น. กล่าวเปิดงาน  โดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


น. “ ความรู้พื้นฐานเรื่องอาหารปลอดภัย ” 09.15 – 10.30 


โดย ผศ.ดร. ชุติมา ไวศรายุทธ์ รองคณบดีฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์


คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง


น. “ ช่องทางการจำหน่ายอาหารในห้างค้าปลีกด้วย 10.45 – 12.00


หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าอาหารอย่างปลอดภัย ”


โดย คุณอภินันท์ สมพรพัฒนา นักวิชาการที่ปรึกษาอาวุโส


แผนกบริการที่ปรึกษาอุตสาหกรรม ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันอาหาร


12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน


13.00 – 14.00 น. “ แนวโน้มการขยายตัวของผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูป


ในธุรกิจห้างค้าปลีก และ ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ”


โดย คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล


กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน) : ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น


14.00 – 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง


14.15 – 15.15 น. “ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปที่ห้างค้าปลีกต้องการ
และ กรณีศึกษาที่น่าสนใจ ”

โดย คุณจักรกฤษณ์ จตุปัญญาโชติกุล


ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มผลิตภัณฑ์ House Brand


บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด : ห้างเทสโก้โลตัส


15.15 – 16.00 น. สรุป ถาม-ตอบและข้อเสนอแนะ


หมายเหตุ : รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
สอบถามรายละเอียด ที่ :


หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร โทร. 02-942-8500 ต่อ 1360,081-608-3727


คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรสาร 02-579-5328


50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เว็บไซต์ www.agro.ku.ac.th


E-mail: kritika.s@ku.ac.th

ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ

25 พฤษภาคม 2553 , เวลา 08.30 - 16.00 น.http://Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1920 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys