Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาฟรี! เรื่องTechnical and Functional Textiles
 
ปัจจุบันเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของตลาดโลกมีแนวโน้มบริโภคสินค้าที่มีมาตรฐานคุณภาพสูงและเป็นสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูง เช่น สิ่งทอคุณสมบัติพิเศษและสิ่งทอเทคนิค (Functional and Technical Textile) ด้วยเหตุนี้ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จึงวางกลยุทธ์ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และความสามารถในการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ โดยการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพสินค้า พัฒนาสินค้าสิ่งทอเทคนิค สิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ และการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรมทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวสถาบันฯ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยจะสนับสนุนผู้ประกอบการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นสิ่งทอเทคนิค (Technical Textiles) หรือสิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Functional Textiles) เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพของมาตรฐานคุณภาพสินค้า และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล ควบคู่กับยกระดับความรู้ของผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานสินค้า เพื่อให้ก้าวสู่นวัตกรรมใหม่ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครอื่ งนุ่งห่มทางด้านเทคนิค นอกจากนี้ผู้ประกอบการ ยังสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ซึ่งเป็นปัจจัยในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยให้มีขีดความสามารถในการตอบสนองสภาวะการแข่งขันในประเทศและตลาดโลกต่อไป
กรุณาส่งใบตอบรับมาที่นางสาวปิยะนันท์สุเทียนทองโทรศัพท์02-713-5492-9 ต่อ 532โทรสาร 02-713-5492-9 ต่อ 550ภายในวันศุกร์ที่12 มีนาคม พ.ศ. 2553คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา:

ผู้ประกอบการธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ผู้บรรยาย: นารีมาลย์ เจียงประดิษฐ์


ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารศูนย์สร้างสรรค์องค์ความรู้แฟชั่น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2553 , เวลา 13.00-16.00 น.http://Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1731 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys