Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาฟรี!!!“กลยุทธ์เครื่องประดับเงินของไทยในตลาดการค้าที่สำคัญ”
 
ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “กลยุทธ์เครื่องประดับเงินของไทยในตลาดการค้าที่สำคัญ”สืบเนื่องจากสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ทำการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการศึกษาอุตสาหกรรมเครื่องประดับเงินของไทยเปรียบเทียบกับคู่แข่งสำคัญเพื่อกำหนดกลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาขีดความสามารถทางการแข่งขัน ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ตลอดจนสาเหตุของการสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องประดับเงินไทย ทั้งนี้ การศึกษาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ทางการตลาด และแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องประดับเงินของไทยให้มีศักยภาพทางการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างยั่งยืนในอนาคต
 


การดำเนินการวิจัยได้มาถึงขั้นตอนสำคัญ คือ การสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการวิจัย และร่วมเสวนาระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สมาคม ชมรม รวมทั้งผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญในธุรกิจเครื่องประดับเงิน  ดังนั้น ทางสถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ   “กลยุทธ์เครื่องประดับเงินของไทยในตลาดการค้าที่สำคัญ” 


ช่วงแรก 

เป็นการบรรยายผลการศึกษา หัวข้อ “กรองสถานการณ์เครื่องประดับเงินไทย สูญเสีย หรือไม่สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน”ช่วงที่สอง

การเสวนาระดมสมอง หัวข้อ “แนวทางและกลยุทธ์เครื่องประดับเงินของไทยในตลาดการค้าที่สำคัญ””

-ตลาดสหรัฐอเมริกา

-ตลาดญี่ปุ่น

-ตลาดสหภาพยุโรปดำเนินรายการโดย”

รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล  หัวหน้าโครงการ”

(คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

รศ.ดร.ชนินทร์   มีโภคี ที่ปรึกษาโครงการ

(คณะเศรษฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ท่านสามารถติดต่อและรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC)


คุณพัชรินทร์  อินทรักษา และ คุณวนิสรา  เขื่อนธนะเบอร์โทรศัพท์ 02-530-9790


  
เบอร์โทรสาร 02-530-9791 ในวันและเวลาราชการอีเมลล์: seminar.tu@gmail.com

ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Board Room 1 โซน C ชั้น 3

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2553, เวลา 8.30 – 12.00 น.http://spreadsheets1.google.com/embeddedform?formkey=dGM1WVhPTEFCVEJLNjZjak12MHFrbkE6MAAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1587 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys