Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) *พิเศษ*หัวข้อกลยุทธ์การนำเข้า/ส่งออกโดยสถาบันคีนันแห่งเอเซีย
 
สถาบันคีนันแห่งเอเซียและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดโครงการอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation-NEC) แก่ผู้ประกอบการ SMEs และบุคคลทั่วไปที่สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อบรมวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09:00 - 16:00 น. คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้ที่ต้องการก่อตั้งธุรกิจ แต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในฐานะเจ้าของธุรกิจ อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้ • ผู้ว่างงาน : ที่มีความตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการ • นักศึกษาจบใหม่ : ซึ่งมีแนวความคิดและตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur) • ทายาทธุรกิจ : ที่เตรียมตัวเข้ารับการสืบทอดกิจการหรือร่วมบริหารกิจการด้วยการขยายกิจการหรือจัดตั้งธุรกิจใหม่เป็นของตนเอง • ผู้ประกอบอาชีพอื่นอยู่แล้ว : ข้าราชการ พนักงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ (เช่น สถาปนิก, ทนายความ ฯลฯ) หรือผู้รับจ้างอิสระ แต่ตั้งใจเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการ • ผู้ประกอบการ : ที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจในระยะ 1-3 ปี ที่ผ่านมา แต่ธุรกิจยังไม่เข้มแข็ง จำเป็นต้องได้รับความรู้และการบ่มเพาะในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง

รุ่นที่ 1 อบรม 27 มีนาคม - 2 พฤษภาคม 2553

รุ่นที่ 2 อบรม 8 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2553

**สมัครด่วนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

หลักสูตรฝึกอบรม • ฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน 10 วัน (60 ชั่วโมง) ประกอบด้วย o การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ o กลยุทธ์ทางการตลาด o การบริหารจัดการธุรกิจ (การจัดการด้านเทคนิค) o แนวคิดและกลยุทธ์การนำเข้า/ส่งออก o การบริหารองค์กรและบุคลากร o การบริหารทางการเงิน/บัญชี o การจัดทำแผนการลงทุนและการเสนอแผนการลงทุนรายบุคคล • การเพิ่มทักษะการประกอบการ o การให้คำปรึกษาแนะนำ o การศึกษาดูงาน o การจัดทำแผนธุรกิจและการเสนอแผนธุรกิจรายบุคคล 

ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2553, 09:00 - 16:00 น.http://www.kiasia.org/web/detail_Ourupcoming.php?id=24สถาบันคีนันแห่งเอเซีย

ติดต่อ : สถาบันคีนันแห่งเอเซีย
โทรศัพท์ : 0-2229-3131#322
Email : orakott@kiasia.org
Website : http://www.kiasia.org
ผู้เข้าชม : 1994 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys