Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 7M 3E
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ขนส่ง นำเข้า/ส่งออก เทรดดิ้ง แม้กระทั่งอุตสาหกรรมบริการ และอื่นๆ คงจะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ ดังนั้นการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ซึ่งผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ตลอดจนพนักงาน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารจัดการ “ที่เรียกว่า 7M 3E คือ Man / Machine / Material / Method / Management / Money / Moral  และ Engineering / Education / Enforcements รวมทั้งสามารถวางแผนการใช้งาน ติดตาม วัดผล พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน การปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ดังนั้นเทคนิคการการบริหารจัดการ 7M 3E จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการบริหารงาน บริหารองค์กร แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต แก้ปัญหาในองค์กร ได้อย่างเป็นระบบ
 
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
   1. เข้าใจหลักการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 7M 3E
   2. เพื่อให้เข้าใจและประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นระบบ
   3. สามารถวางแผนป้องกันและลดปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 7M 3E

เนื้อหาหลักสูตร  : การบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลง 7M 3E (7M 3E Change Management)
• ความรู้เบื้องต้นและหลักของการเปลี่ยนแปลง 7M 3E
• ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 7M 3E
• จิตวิทยาของมนุษย์เมื่อได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 7M 3E
• ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญต่อต่อการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลง 7M 3E
• การบริหารจัดการ มนุษย์ (Man)
ü กรณีศึกษา + ทำ Workshop
• การบริหารจัดการ เครื่องจักร (Machine)
ü กรณีศึกษา + ทำ Workshop
• การบริหารจัดการ วัตถุดิบ (Material)
ü กรณีศึกษา + ทำ Workshop
• การบริหารจัดการ วิธีการปฏิบัติงาน (Method)
ü กรณีศึกษา + ทำ Workshop
• การบริหารจัดการ การบริหาร (Management)
ü กรณีศึกษา + ทำ Workshop
• การบริหารจัดการ เงินและต้นทุน (Money)
ü กรณีศึกษา + ทำ Workshop
• การบริหารจัดการ ขวัญและกำลังใจ (Moral)
กรณีศึกษา + ทำ Workshop
• การบริหารจัดการ วิศวกรรม (Engineering)
ü กรณีศึกษา + ทำ Workshop
• การบริหารจัดการ การเรียนรู้และฝึกอบรม (Education)
ü กรณีศึกษา + ทำ Workshop
• การบริหารจัดการ ข้อกำหนดและข้อบังคับ (Enforement)
ü กรณีศึกษา + ทำ Workshop
สรุป
ถาม - ตอบ 

ลักษณะการอบรม :
1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 40 % ปฏิบัติ 60 %
2. ทำ Workshop กิจกรรมกลุ่ม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม
Ø ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม
Ø วิศวกร
Ø หัวหน้างาน QC/QA , R&D, New Model
Ø หัวหน้างานฝ่ายผลิต
Ø ช่างเทคนิค
Øบุคลากรที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

อาจารย์พิทักษ์  บุญชม

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท ซอย 26

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147495416&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร./โทรสาร :  02-191-2509     มือถือ :  062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com     เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 271 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys