Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 6
 
นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) เป็นนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม และสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ในปัจจุบันการขับเคลื่อนเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน และเป็นพื้นฐานสู่การต่อยอดกิจกรรมการพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น การที่ผู้บริหารตระหนักถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในยุคดิจิทัล จะทำให้สามารถลดต้นทุนในการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการทำงาน และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวมเพื่อก้าวให้ทันกับยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ หรือ Institute of Research and Development for Public Enterprises (IRDP) เป็นหน่วยงานอิสระในรูปแบบมูลนิธิ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผ่านคณะกรรมการมูลนิธิ มีภารกิจในการสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานขององค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในศาสตร์ด้านการประเมินผล ที่ปรึกษางานวิจัยและพัฒนา รวมไปถึงการฝึกอบรม ทำให้เกิดการประมวลข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประเทศชาติต่อไป จึงจัดโครงการอบรม หลักสูตรเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร Digital Economy for Management (DE4M) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีทักษะความรู้ความสามารถเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล เกิดมาตรฐานในการบริหารจัดการภายในของหน่วยงานทั้งระบบอย่างยั่งยืน
และเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแก่ผู้เข้ารับการอบรม

อบรมระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 5 ตุลาคม 2560 พร้อมศึกษาดูงานองค์กรด้านเทคโนโลยีชั้นนำ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16 - 21 กันยายน 2560

- อบรม 16 หัวข้อ รวม 44 ชั่วโมง (8 วัน)
- ศึกษาดูงานในประเทศ 1 ครั้ง
- ศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ครั้ง (6 วัน)

อบรมทุกวันพุธและพฤหัสบดี (09:00 - 16:30 น.)โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร (BTS สถานีสุรศักดิ์)

30 , 31 สิงหาคม และ 6 , 7 , 13 , 16-21 , 27 , 28 กันยายน และ 4 , 5 ตุลาคม 2560, 09:00 - 16:30 น.

160,000 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://irdp.org/2015/article.php?id=398

ฝ่ายฝึกอบรม มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

รายละเอียด http://irdp.org/2015/article.php?id=398
โทร 02-714-5567 (คุณปฏิพรรณ) หรือ 02-714-5565 (คุณกรวีร์)
อีเมล de4m.irdp@gmail.com

ผู้เข้าชม : 204 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys