Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร โปรแกรมหลักสูตร Effective Project Management
 
Course 1 : Project Management- Definition and Planning
หลักสูตรที่ 1 : หลักการบริหารโครงการ การกำหนดและวางแผนโครงการ

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 (09:00 - 16:00 น.)

การบริหารจัดการงานโครงการนั้น ผู้จัดการโครงการทุกคนล้วนมุ่งหวังที่จะจัดการงานโครงการนั้นๆให้บรรลุเป้า หมายหลัก 3 ประการคือ 1. ทำงานโครงการนั้นในทันเวลา (Time) 2. ทำงานโครงการนั้นให้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าภายในต้นทุนที่ต่ำที่สุด (Cost) 3. ทำงานให้บรรลุขอบเขตของเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ (Scope Goal) ซึ่งการที่เราจะสามารถบริหารโครงการให้ได้ผลดังกล่าว ย่อมขึ้นกับปัจจัยแวดล้อมมากมาย (Project Variables) โดยต้องพึ่งการวางแผนที่ดี เพื่อนำสู่การสร้างระบบงาน Workflow งานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และจัดตารางการควบคุมทั้งด้านต้นทุนและคุณภาพได้เป็นอย่างดีภายใต้ความ เสี่ยงต่างๆ โปรแกรมหลักสูตรนี้จึงต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักในการบริหาร โครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้านดังกล่าวได้อย่างแท้จริง ตลอดทั้งในการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน จนถึงแนวทางการทำงานปฏิบัติการจริงบริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการ ประเมินผล จนจบโครงการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจแนวคิดของการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
2. เรียนรู้การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทั้ง 5 เฟส
3. ให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดโครงการ เป้าหมาย และวางแผนโครงการได้
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาให้ทันตามกำหนด และจัดขั้นตอนในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สามารถคำนวณและบริหารต้นทุนของโครงการ ได้อย่างมีหลักการ


Course 2 : Project Management- Implementation and Evaluation
หลักสูตรที่ 2 : หลักการบริหารโครงการ :การดำเนินโครงการและการประเมิน

วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 (09:00 - 16:00 น.)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการนำแผนโครงการมาสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผลได้
2. รู้จักการบริหารคน บริหารทีมโครงการ ให้การทำงานจริงในโครงการประสบความสำเร็จ
3. สามารถติดตามงาน ควบคุมโครงการ และประเมินโครงการ ได้อย่างมีประสิทธิผล
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักการคำนึงถึงความเสี่ยงของโครงการ และวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ
5. ให้ผู้เข้าอบรมสามารถประมินโครงการได้อย่างมืออาชีพ และจบโครงการให้ได้ตามเป้าหมาย

หลักสูตรที่ 1 : หลักการบริหารโครงการ การกำหนดและวางแผนโครงการ
1. แนะนำเกี่ยวกับ Project Management กับบริหารที่มีประสิทธิภาพ
2. การแบ่งการบริหารโครงการเป็น 5 เฟส
3. การเริ่มโครงการ (Project Definition) 
4. การวางแผนโครงการ (Project Planning)
5. การดำเนินงานและการจัดลำดับงานในโครงการ (Project Scheduling)
6. ความสำเร็จหรือล้มเหลววัดได้จากเป้าประสงค์ 3 ด้าน (เวลา, ขอบเขต, งบประมาณค่าใช้จ่าย)
7. เรียนรู้การวางแผน การจัดงานย่อย (Work Breakdown Structure)
8. การจัดตารางความรับผิดชอบ (Linear Responsibility Matrix)
9. การจัดกำหนดการและควบคุมให้ได้ตามแผนทั้งในด้านกรอบของเวลาและงบประมาณ
10. การใช้หลักการของ Critical Chain นำมาประยุกต์ในการควบคุมโครงการสมัยใหม่

หลักสูตรนี้เหมาะกับระดับหัวหน้างานขึ้นไป นักธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจศึกษา


หลักสูตรที่ 2 : หลักการบริหารโครงการ :การดำเนินโครงการและการประเมิน
1. Project Management: Implementation and Evaluation
2. หลักการบริหารการดำเนินโครงการที่ดีให้โครงการบรรลุเป้าหมาย
3. แนวทางการบริหารและสร้างทีมโครงการ (Project Team)
4. การติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring & Control)
5. เทคนิคการควบคุมคุณภาพโครงการ (Quality Control)
6. การประเมินและจบโครงการ (Project Evaluation & Termination)
7. การบริหารความเสี่ยงของโครงการ ทั้งในด้านการหาปัจจัยเสี่ยง การหาน้ำหนักของความเสี่ยงโดยวิธีของ (Risk Priority Number, RPN) และการวางแผนรับมือต่อความเสี่ยง (Contingency Plan)
8. สรุปรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไข ที่เรามักจะพบเจอในการบริหารโครงการ

หลักสูตรนี้เหมาะกับนักการตลาด นักธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจศึกษา

หลักสูตรที่ 1 : หลักการบริหารโครงการ การกำหนดและวางแผนโครงการ
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล - คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตรที่ 2 : หลักการบริหารโครงการ :การดำเนินโครงการและการประเมิน
ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา - ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการ การเงินการคลัง รัฐสภา

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันพฤหัสบดี ที่ 9 - วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560, 09:00 - 16:00 น.

9900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_326.pdf?_=20170619174335

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146-7
อีเมล์ : public@sbdc.co.th
เว็บไซต์ : www.sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 220 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys