Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ทางการตลาด
 
Marketing Analysis
หลักสูตรฝึกอบรม : การวิเคราะห์ทางการตลาด

วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560 (09:00 - 16:00 น.)

การวางกลยุทธ์และการวางแผนการตลาดต้องอาศัยทักษะและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ โดยการวิเคราะห์ที่ดีนั้นจะต้องเป็นไปอยู่ มีระบบ และมีหลักการที่น่าเชื่อถือ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำเสนอแนวคิด และเครื่องมือทางการตลาดที่หลายหลากเพื่อให้นักการตลาดเลือกใช้ อย่าไรก็ตามสิ่งที่ท้าทาย คือ ควรเลือกใช้เครื่องมือใดจากเครื่องมือที่มากมายเหล่านั้นและควรจะประยุกต์ใช้อย่างไรจึงจะถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อการทำการตลาดในการทำงานจริง "หลักสูตรการวิเคราะห์ทางการตลาด" จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำเสนอแนวคิด และเครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาดหลักๆ ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักการตลาด หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่การเข้าใจและการเรียนรู้ในเชิงลึก เพื่อให้ผู้อบรม "รู้จริง" ดังนั้น จะเลือกแนวคิดและ เครื่องมือทางการตลาดเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือที่ที่สำคัญที่นักการ ตลาดควรทราบ โดยเน้นที่การเจาะลึกถึง แนวทางการวิเคราะห์และการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อเสริมสร้างความชำนาญและทักษะในการวางแผนการตลาดและเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจมุมมองในการวิเคราะห์ทางการตลาดในแต่ละแบบ 
2. เข้าใจเครื่องมือการวิเคราะห์ทางการตลาดประเภทต่างๆ 
3. สามารถนำเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางการตลาดไปปรับใช้งานได้จริง 
4. การปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการทำการวิเคราะห์การตลาด

1. ภาพรวมระบบการตลาด เพื่อเข้าในความเชื่อมโยงของการวิเคราะห์ทางการตลาดที่นำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

2. Marketing Strategies Model Analysis
    - Holistic Marketing Mode
    - Business Model Analysis
    - Strategic Canvas Model

3. Marketing Analysis Tools
    - Trade Area Analysis
    - Role of Product in Retail Business
    - Competitive role and strategies Analysis

4. Marketing Analysis : Action Plan Level
    - Sale to Profit Ratio
    - Social Engagement Analysis
    - Advertising Analysis
    - Sale Promotion Analysis
    - ROI Analysis

5. Workshop : Marketing Analysis In action

หลักสูตรนี้เหมาะกับนักการตลาด ผู้บริหารและนักวิเคราะห์แผนการตลาด

ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล
- อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560 , 09:00 - 16:00 น.

5900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_323.pdf?_=20170615151540

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146-7
อีเมล์ : public@sbdc.co.th
เว็บไซต์ : www.sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 191 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys