Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคการจัดทำแบบประเมินผลงานที่เป็นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้
 
หลักการและเหตุผล

หลายองค์กรมักต้องเผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวกับการประเมินผลงาน เนื่องจากพนักงานไม่ยอมรับผลการประเมิน เพราะรู้สึกว่าไม่เป็นธรรม ไม่มีความชัดเจน  ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของผลการปฏิบัติงานขาดความชัดเจน ทำให้ผู้ประเมินกับผู้ถูกประเมินตีความแตกต่างกัน เกิดการไม่ยอมรับผลการประเมิน รวมทั้งไม่ได้นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่าสาเหตุใดลูกน้องจึงมีผลงานที่ต่ำกว่า เท่ากับ หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อนำสาเหตุดังกล่าวมาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งส่งผลลูกน้องไม่ได้รับการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานให้ดีขึ้นในปีถัดไป

หากผู้บริหารทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารผลงานมีความสามารถในการประเมินผลงานอย่างเป็นธรรม ผู้บริหารก็จะสามารถจูงใจให้ลูกน้องเต็มใจ กระตือรือร้นที่จะปรับปรุงพฤติกรรมในการทำงาน และจะส่งผลทำให้ลูกน้องมีการปฏิบัติงานและผลงานที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป  ซึ่งจะเป็นการยกระดับผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สูงยิ่งขึ้น รวมทั้งทำให้ทีมงานมีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีให้เกิดขึ้น ซึ่งจะสนับสนุนให้ภาพรวมการดำเนินงานขององค์กรประสบความสำเร็จต่อไป 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประเมินผลงาน การแจ้งผลงาน การให้ความเป็นธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชา

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถประเมินผลงานได้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันและยกระดับผลงานได้อย่างมีประสิทธิผล 

3. เพื่อสร้างเกณฑ์ในการให้คะแนน การประเมินผลงานและก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคที่อาจต้องพบเมื่อนำไปปฏิบัติจริง และวิธีการป้องกัน

 

เนื้อหาการเรียนรู้
1.แนวคิด หลักการ และความสำคัญของการประเมินผลงาน
2.ปัจจัยที่สำคัญในการประเมินผลงาน
3.บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมิน และผู้ถูกประเมิน 
4.กลยุทธ์การประเมินผลงานอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
5.การกำหนดมาตรฐานผลงานที่วัดได้ (measurable performance indicators)
6.การวิเคราะห์ผลงานปฏิบัติงานเทียบกับมาตรฐานที่ต้องการ 
7.การสร้างเครื่องมือวัดผล
8.ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล (Theory - Focus of appraisal)
ผลงานในอดีต กับการพัฒนา (Performance (in the past) vs development)
ผลงาน กับความสามารถ (Performance vs competence)
9.เงื่อนไขสำคัญของการประเมินผล (Importance Elements of PA)
10.การกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน ของการผ่านทดลองงาน ของตำแหน่ง ระดับปฏิบัติการและผู้บังคับบัญชา
11.การบริหารผลงาน (Performance Management)/การประเมินผ่านทดลองงาน (Probation)
12.หน้าที่ของการประเมินผล(Functions of Performance Appraisal)
ชนิดของผลงานที่ทำการวัด (Types of Performance to Measure)
13. วิธีการประเมินผลงาน (Performance Appraisal Methods)
ผู้กำหนดผลงาน(Performance Raters)
ปัญหาพื้นฐาน(The Criterion Problem)
   14. เทคนิคการแจ้งผลงานเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาผลงาน

   15. สรุป การสัมมนาร่วมกันในแต่ละหัวข้อ

    Workshop   การนำหัวข้อการประเมินผล มาวิเคราะห์และหารือร่วมกันกับผู้เข้าสัมมนา

 

  
 

อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร
• ประวัติการทำงาน
• ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการทั่วไป : บริษัท ซิโน– ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น(มหาชน)จำกัด
• ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล :  บริษัทในเครือสามารถคอร์ปอเรชั่น (มหาชน)จำกัด
• ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการทั่วไป : บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ( ซีพี )
• Senior Vice President  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล : บริษัทพัทยาฟู้ด จำกัด
• ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล : บริษัทกลุ่มซัมมิท โอโต้ซีท อินดรัสตรี  จำกัด (SAS & SLAS)
• Vice President HRM ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ : บริษัท  LEO Global Logistics Co.Ltd.
• General HR & GA Director  : Siam Brothers Group ประเทศเวียดนาม
• Sr. HR Manager : Siam Corporation Limited 
• ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายพิเศษด้าน HRM & HRD 
• ที่ปรึกษาการบริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท KOW YOO HAH (ISUZU) กรุงเทพ
• ที่ปรึกษาการบริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท SIAM Brothers Group ประเทศเวียดนาม


Arize Hotel สุขุมวิท 26 (BTS พร้อมพงษ์)

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560, 09.00-16.00 น.

3,800 บาท (รวมค่าวิทยากร เอกสารบรรยาย อาหาร-เครื่องดื่ม) Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษท่านละ-3,500 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.ptstraining.co.th

Professional Training Solution LTD,,Partnership

โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 080-2545660
Professional Training Solution
Tel  02-1753330, 086-6183752 
Fax.  02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
Email  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com
ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้  200% ของค่าใช้จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่  437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)

ผู้เข้าชม : 141 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys