Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 
หลักการเหตุผล:
การจะเป็นวิทยากรที่ดีได้ต้องรู้เทคนิคในการบรรยาย รวมถึงวิธีการจูงใจให้ผู้เข้ารับการอบรมสนใจในกิจกรรมต่างๆ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเกิดความเข้าใจพร้อมทั้งสามารถนำไปปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อนำไปจุดประกายทางความคิดในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของเรื่องนั้นๆ ต่อไปได้
 
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม: 
เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ฝึกทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ เทคนิคการนำเสนอต่างๆ แบบมืออาชีพเพื่อนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน

หัวข้อหลักสูตร:
Ø  ความหมายของวิทยากร & ความสำคัญของวิทยากร
Ø  คุณสมบัติที่ดีของวิทยากร & การเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากร
Ø  เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
Ø  การเขียนโครงสร้างหลักสูตรเพื่อนำเสนองาน
Ø  ฝึกปฏิบัติ 

วิธีการอบรม:
Ø  การบรรยาย/ การระดมสมอง/ ฝึกปฏิบัติ 

ระยะเวลาการอบรม: 1 วัน  

อาจารย์นุชรี วงศ์สุนทร

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซ. 26

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147487542&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร./โทรสาร :  02-191-2509     มือถือ :  062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com     เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 175 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys