Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
กลยุทธ์การฝึกอบรมและเทคนิคการสอนงาน
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การฝึกอบรมและการสอนงานนั้น  มีการนำมาใช้ในกระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์กร โรงงานอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจมาอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพราะเข้าใจว่าเป็นวิธีการสอนงานที่ได้ประสิทธิภาพเป็นอย่างดี ใช้เวลาในการสอนงานไม่มาก แต่กระนั้นเองก็ยังพบว่า หลายองค์กรมักไม่ประสบความสำเร็จในการฝึกอบรมและการถ่ายทอดงาน ทั้งนี้อาจเพราะขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงวัตถุประสงค์, กระบวนการการดำเนินการ หรือองค์ประกอบแห่งความสำเร็จ เป็นต้น ส่งผลให้การทำงานของบุคลากรภายใต้การสอนงานนั้น มักเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการทำงาน หรือการทำงานที่ไม่เป็นไปตามที่คู่มือกำหนดไว้   เกิดของเสียจำนวนมากในกระบวนการอันส่งผลถึงต้นทุนการผลิตสินค้าต่างๆ รวมไปถึงอาจกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรด้วย
          
หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานในทุกกระบวนการของการการฝึกอบรมและการสอนงานรวมถึงให้โอกาสผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะในการสอนงานและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านกลยุทธ์การฝึกอบรมและเทคนิคการสอนงานกับผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ จนเกิดความมั่นใจและกลับไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบได้ อันจะส่งผลให้การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความสูญเสียที่เกิดจากความผิดพลาดในการทำงานได้

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
- เข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
- เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ เกี่ยวกับการมอบหมายงาน และการสอนงานของผู้เข้าอบรม
- เลือกใช้เทคนิค และวิธีการในการสอนงานในสถานการณ์ต่างๆ ได้
- เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และองค์กรโดยรวม ได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานจริง

เนื้อหาหลักสูตร  
      - บทบาทหัวหน้างาน
      - กระบวนการมอบหมายงาน
      - หลักการสอนงาน
      - กระบวนการสอนงาน
      - Work Shop
      - การเขียนแผนการสอน
      - องค์ประกอบของแผนการสอน
      - Work Shop
      - บุคลิกภาพของผู้สอนงาน
      - องค์ประกอบของแผนการสอน
      - หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
      - วิธีประเมินผลการสอน
      - เทคนิคการเลือกใช้สื่อประกอบการพูดและสอน
      - Work Shop
      - ขั้นตอนการพูดเพื่อสอน + Work Shop
      - ข้อพึงระวังในการพูดและการสอนงาน
      - ทักษะการสอนที่สำคัญและจำเป็น
      - แนวทางการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
      - เทคนิคการสร้างบรรยากาศ
      - Work Shop

ลักษณะการอบรม : 
      1.   การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 30 % ปฏิบัติ 70 % 
      2.   ทำ Workshop กิจกรรมกลุ่ม + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย

ผู้ควรเข้ารับการอบรม 
     - ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม 
     - วิศวกร 
     - หัวหน้างาน QC/QA, R&D, New Model
     - หัวหน้างานฝ่ายผลิต 
     - ช่างเทคนิค
     - หัวหน้างาน

อาจารย์พิทักษ์  บุญชม

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซ. 26

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147486885&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร./โทรสาร :  02-191-2509     มือถือ :  062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com     เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 123 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys