Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร “โปรแกรมสู่การเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์”
 
Course 1 : Strategic Management
หลักสูตรที่ 1 : การบริหารเชิงกลยุทธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 (09:00 - 16:00 น.)

การแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในยุคแห่งความรวดเร็วของเทคโนโลยี สารสนเทศ ( Information Age) การบริหารเพื่อมึ่งสู่ความสำเร็จดูเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้นทุกขณะ โดยผู้บริหารต้องเห็น 3 G กล่าวคือ Change Customer - Competition ดังนั้นเราต้องการมนุษย์พันธ์ใหม่ ใน การบริหารองค์กรมนุษย์พันธ์ใหม่ซึ่งมีกรอบการคิดแบบใหม่ เรียกว่าการเคลื่อนกระบวนทัศน์ Paradigm Shift ในกรอบการบริหาร และกรอบความคิดซึ่งจะเปลี่ยนแปลง แนวทางในการบริหารที่ผู้บริหารต้องมีลักษณะคิดเป้นนักวางกลยุทธ์ (Strategic Thinker ) มีการบริหารภายใต้การตัดสินใจที่ถูกต้อง (Strategic Decision) การบริหารที่วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกองค์กรอย่างมีระบบ (Strategic Analysis ) การบริหารที่มีการกำหนดทิศทางที่แน่นอนชัดเจน (Strategic Direction) หรือกล่าวได้ว่ากุญแจสู่ความสำเร็จที่สำคัญนั้น " ผู้บริหารควรวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ (strategic Positioning ) ขององค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยงแปลง " ซึ่งจะสะท้อนออกมาโดยมิใช่เป็นแผนธุรกิจแบบเดิม แต่เป็นแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) ที่มีการบริหารเชิงพลวัตร โดยเราเรียกการบริหารแบบนี้ว่า " การบริหารเชิงกลยุทธ์ " Strategic Management นั่นเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์
2. สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ และธุรกิจปัจจุบัน เพื่อนำมาจัดทำแผนได้
3. เข้าใจปัญหาในการจัดทำแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ดี และไม่ดี
4. สามารถจัดทำแผนกลยุทธ์ ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
5. จัดทำ หรือปรับแผนกลยุทธ์ ให้เหมาะสมกับปีหน้าได้

Course 2 : Strategic Planning
หลักสูตรที่ 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ์

วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 (09:00 - 16:00 น.)

หลักสูตรนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมของท่านให้มี วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และสามารถแนะแนวทางสร้างแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขันได้ โดย..กูรูด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ รศ.ดร. สมชาย ภคภาสวิวัฒน์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์
2. สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ และธุรกิจปัจจุบัน เพื่อนำมาจัดทำแผนได้
3. เข้าใจปัญหาในการจัดทำแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ดี และไม่ดี
4. สามารถจัดทำแผนกลยุทธ์ ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
5. จัดทำ หรือปรับแผนกลยุทธ์ ให้เหมาะสมกับปีหน้าได้

หลักสูตรที่ 1 : การบริหารเชิงกลยุทธ์
1. ก้าวสู่การเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
2. แนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (Environment Change)
3. นักบริหารยุคใหม่กับการปรับกระบวนทัศน์ ( Paradigm Shift)
4. กุญแจสู่ความสู่ความสำเร็จในการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management : Key Success Factor )
5. การกำหนดตำแหน่งและทิศทางเชิงกลยุทธ์การแข่งขัน Competitive Strategy
    - Corporation Strategy
    - Business Strategy
    - Function Strategy
6. การบริหารเชิงกลยุทธ์โดยใช้ทฤษฎีเกมส์ (Game Theory)
7. การสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วย Business model
    - Core Strategy
    - Strategic Resource
    - Customer Interface
    - Value Network

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้บริหาร นักธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไป

หลักสูตรที่ 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ์
1. แนวคิดในการทำแผนเชิงกลยุทธ์
2. ขั้นตอนการสร้างแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning Process)
    - SWOT Analysis :The Strategies Bases
    - Creating a Vision
    - Creating a Mission Statement
    - Strategic Goals / objecttive
    - ข้อควรระวังในการทำ SWOT ให้ถูกต้อง( Accurate SWOT Assessment)
    - การกำหนดกุญแจสู่ความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ (Identity Key Success Factor)
3. การกำหนด Strategic Change และ Core Competencies ( Identity Strategic Fit )
4. Innovation Cycle กับ การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision)
5. Resource + Process + Value O หลัก 6 ประการใน Blue Ocean
6. ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบเห็นในการทำแผนเชิงกลยุทธ์ (Problem & Shotfall in Strategic Planning)

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้บริหาร นักธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไป

รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
- ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันพฤหัสบดี ที่ 21 - วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560, 09:00 - 16:00 น.

9900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_316.pdf?_=20170615150746

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146-7
อีเมล์ : public@sbdc.co.th
เว็บไซต์ : www.sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 295 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys