Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง (2 วัน)
 
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาให้มีความเข้มข้น บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับงานของนักจัดซื้อตั้งแต่ระดับต้นและกลาง รวบรวมความรู้งานจัดซื้อในประเทศบวกกับความรู้ในการจัดซื้อต่างประเทศ พร้อมความรู้เทคนิคแง่มุมอื่นที่จำเป็นและเป็นความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นพื้นฐานความรู้งานจัดซื้อรูปแบบมาตรฐานที่ใช้ปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังขยับขยายจากพื้นฐานความรู้นี้ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่ม ขึ้นในเชิงลึกและกว้างมากขึ้น จากการอ่านตำรับตำราวิชาจัดซื้อจัดหา และจากการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรงานจัดซื้ออื่นๆ อีกมากได้ด้วย เหมาะสำหรับนักจัดซื้อมืออาชีพทั้งหลายและนักจัดซื้อมือใหม่ที่เพิ่งรับงานหรือขยายความรับผิดชอบงานจัดซื้อจัดหามีความรู้ “ครบวงจรงานจัดซื้อจัดหา” อย่างถูกต้องแท้จริง

หัวข้อสัมมนาวันแรก (09.00 – 16.00 น.) โดย... คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์
* หัวใจและเป้าหมายในการจัดซื้อ 6 R’s
* ความหมายและแง่มุมของคำว่า “คุณภาพ”
* การวัดประสิทธิภาพในการควบคุมพัสดุคงคลัง
* การคำนวณส่วนลดเมื่อซื้อปริมาณมากขึ้น และการคำนวณส่วนลดเงินสด
* วิธีกำหนด Specification ให้เหมาะกับสินค้าและบริการ
* ประโยชน์และวิธีทำ Standardization
* เทคนิคการจัดซื้อทุกรูปแบบ เช่น ระบบเงินสดย่อย ระบบวิ่งซื้อ การประมูล การสั่งซื้อครั้งเดียวแต่ส่งหลายครั้ง การทำสัญญาซื้อแบบยกทั้งระบบ ระบบจัดซื้อแบบไม่ใช้กระดาษ ระบบออนไลน์ ฯลฯ
* การบริหารพัสดุด้วยวิธี ABC Analysis
* การจัดกลุ่มสินค้าวัตถุดิบและบริการที่จัดซื้อ (The Supply Positioning Model) ทำให้งานจัดซื้อจัดหามีประสิทธิภาพมากขึ้น
* ความสำคัญและประโยชน์ของการจัดกลุ่มสินค้าวัตถุดิบที่ซื้อหาเข้าโรงงาน
* ยุทธศาสตร์การจัดการกับสินค้าวัตถุดิบที่ใช้เงินซื้อด้วยเงินจำนวนมากในปีหนึ่งๆ
* รู้จักกลุ่มสินค้าที่มีผลกระทบและความเสี่ยงต่อองค์กรสูง เพื่อวางแนวป้องกัน
* วิธีการจัดซื้อจัดหาสินค้าที่หาซื้อได้ยากกับสินค้าที่มีขายทั่วไป และระดับสต็อก
* การตรวจสอบและประเมินซัพพลายเออร์
* วิธีประเมินผู้ขาย (Supplier Appraisal) เพื่อลดความเสี่ยงก่อนติดต่อคบค้า
* ถาม - ตอบ
หัวข้อสัมมนาวันที่สอง (9.00 – 16.00 น.)  โดย... คุณสุชาติ ประเสริฐสม
* ขั้นตอนและวิธีกำหนดเป้าหมายงานจัดซื้อ พร้อมตัวอย่าง
* นโยบายงานจัดซื้อและนโยบายด้านจรรยาบรรณในงานจัดซื้อ
* การสร้างกำไรให้องค์กรโดยหน่วยงานจัดซื้อ
* การเลือกเงื่อนไขการชำระเงิน (Credit Term)
* ความรู้เรื่องการจัดซื้อต่างประเทศ ประกอบด้วย
- วิธีชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ
- INCOTERMS 2010
- กฏหมายการขนส่งทางทะเล
- การประกันภัยสินค้าทางทะเล
- การประเมินราคาสินค้านำเข้า วิธี GATT ของกรมศุลกากร
* กฎหมายซื้อขายที่จำเป็นต้องรู้สำหรับนักจัดซื้อ
* คุณสมบัติของ “นักจัดซื้อมืออาชีพ”
* การประเมินสถานภาพการเงินของผู้ขายก่อนทำการซื้อขาย
* ประเภทของต้นทุนที่ใช้วิเคราะห์ต้นทุน และวิเคราะห์ราคาขายของซัพพลายเออร์เพื่อต่อรองราคาที่เหมาะสม
* ตัวอย่างการคำนวณหา Unit Price ที่ถูกต้องกรณีผู้ขายเสนอราคาหลายระดับจำนวนให้เลือกซื้อ
* สูตรคำนวณหา “จุดคุ้มทุน หรือจุดเสมอตัว” (Break-even point analysis)
* Class Exercise
* งบประมาณและบทบาทของงานจัดซื้อจัดหาที่เกี่ยวข้อง
* การวางแผนงานจัดซื้อจัดหา (Planning Supply) พร้อมระบุความสำคัญและแรงกระทบของสินค้าที่จัดซื้อ ประกอบแผนการจัดซื้อ
* ตัวอย่างการพยากรณ์ต้นทุนการจัดซื้อวัสดุ
* ถาม - ตอบ

************ โปรดนำเครื่องคิดเลข มาในวันสัมมนาทั้ง 2 วันด้วย****************

หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้นักจัดซื้อมีความรอบรู้งานจัดซื้อกว้างขวางมากขึ้นจากภาค 1 สนับสนุนให้นักจัดซื้อทั้งมืออาชีพทั้ง
หลาย และนักจัดซื้อมือใหม่ ที่เพิ่งรับงานหรือขยายความรับผิดชอบงานจัดซื้อจัดหา มีความรู้ “ครบวงจรงานจัดซื้อจัดหา” พร้อมความรู้ เทคนิคแง่มุมอื่นที่จำเป็น และเป็นความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น รู้จักใช้กลยุทธ์งานจัดซื้อกับสินค้าวัตถุดิบและบริการที่แบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม จัดการกับสินค้าบางตัวที่มีผลกระทบและความเสี่ยงต่อองค์กรสูง การวางแผนงานจัดซื้อจัดหาให้สอด คล้องกับเป้าหมายและงบประมาณของแต่ละแผนก รูปแบบการประเมินซัพพลายเออร์ทุกด้าน ก่อนและขณะติดต่อคบค้ากัน ต้น ทุนกับการต่อรองราคาซื้อขาย การคำนวณหาจุดคุ้มทุน ราคาต่อหน่วย การพยากรณ์ แนวโน้มราคาวัสดุ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นพื้น ฐานความรู้งานจัดซื้อรูปแบบมาตรฐาน ใช้ปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังขยับขยายจากพื้นฐานความรู้นี้ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มขึ้นในเชิง ลึกและกว้างมากขึ้นจากการอ่านตำราวิชาจัดซื้อจัดหา และจากการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรงานจัดซื้ออื่นๆ อีกมากได้ด้วย

วันแรกโดย: 
คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์ C.P.S., Adv.Cert.PSCM(ITC), CIPS Int’l Advanced Cert.Holder
- ประธานฝ่ายกิจการต่างประเทศสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
- กรรมการรองผู้จัดการ บจก.แกรนด์สยาม
- วิทยากรหลักสูตร CIPS ของสถาบันบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายแห่งประเทศอังกฤษ

วันที่สองโดย: 
คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.
- อุปนายกและประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
- วิทยากรหลักสูตรบริหารงานจัดซื้อนานาชาติของอังกฤษ

โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท ซอย 23

วันจันทร์ที่ 17 และ วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 (2 วัน), 9.00 น. - 16.00 น.

7,800.00- (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.AMCthailand.com

บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อ โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
Alpha Management Consultant Co., Ltd.
8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2539-1624-6
อีเมล์ amc.purchasing@gmail.com เว็บไซต์ www.AMCthailand.com
ผู้เข้าชม : 154 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys